Hopp til innhald

RE6-2005 Utvikling og leiing av arrangement

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Events og MICEE segmentet er ein viktig del av reiselivsnæringa og  kunnskap om dette samt utvikling og leiing av events er sentralt i dag. Å kunne utnytte lokale ressursar i produktutvikling på destinasjonen og tilby noko unikt vil vere eit viktig konkurransefortrinn i dagens marknad..

Dette emnet er praktisk orientert og skal gje kunnskap om dei ulike typar events som gjerne blir referert til i reiselivsnæringa, dvs. møter, kurs, konferanse, kongressar, incentiv-reiser, utstilling og messer samt arrangement generelt.   

Ved å ta del i utvikling og planlegging av eit arrangement skal studenten lære seg praktisk gjennomføring av arrangement. 

Sentrale tema i emnet er:

 • Kjenneteikn ved ulike events
 • Trendar i marknaden
 • Grunnleggjnde forståing om kurs, konferanse, kongressar, incentiv-reiser, utstilling og messer og arrangemeng
 • Attraksjonskraft til eit event
 • Organisering og leiing
 • Tema, opplevingsverdi og konsept
 • Frivllige og leiing av dei
 • Sponsorar
 • Marknasdsføring, PR og media
 • Eigarskap og styring
 • Økonomi
 • Ringverknader
 • Events i strategisk destinasjonsutvikling
 • Evaluering

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskap

 • ha kunnskap til omgrepet Micee (meetings, incentives, conferences, events, exhibitions)og definere innhaldet i møter, kongress og konferanse, arrangement, utstilling/messer og incentiv reiser og kva som kjenneteiknar desse
 • ha kunnskap kring marknaden for Micee både i eit globalt perspektiv og nasjonalt
 • ha kunnskap om møter og arrangement si historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet
 • ha kunnskap om korleis ein planlegg og utviklar events 

Ferdigheiter:

 • kunne planlegge og utvikle eit event fra ide til evaluering 
 • Generell kompetanse
 • Kandidaten kan finne, bruke og vise til relevant informasjon og fagstoff om events og framstille det slik at det løyser ei problemstilling 
 • Lære samanhengen mellom berekraftig reiseliv og events
 • Reflektere over rolla til arrangement i eit destinasjonsperspektiv
 • Reflektere over rolla til arrangement i eit bedriftsperspektiv 

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

RE6-1000 Reiselivskunnskap

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, gruppeoppgåver og seminar med meir

Obligatorisk læringsaktivitet

Inntil 3 arbeidskrav.

Eit av arbeidskrava er å utvikle og planlegge eit event på skulen med inntil 20 - 30 timar per student. 

Vurderingsform

Skriftleg heimeeksamen i gruppe (2-4 stk), ei veke, 100%. 

Karakter: A-F. 

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel