Hopp til innhald

REAL101 Fysikk realfagkurs

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Kurset inneholder:

 • Kinematikk, dynamikk og statikk i en og to dimensjoner.
 • Mekanisk energi og arbeid.
 • Bevegelsesmengde
 • Svingninger.
 • Væskestatikk
 • Termofysikk og varmelære
 • Atom- og kjernefysikk
 • Strålingsfysikk
 • Elektritetslære

Bruk av programmering og modellering inngår i flere av kursets temaer.

Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene for realfagskurset er formulert i tråd med fastsatt Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Med bestått eksamen/vurdering i faget skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, atomfysikk og strålingsfysikk.
 • Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan gjøre beregninger på kinematiske, dynamiske og statiske problemstillinger i en og to dimensjoner
 • Kandidaten kan gjøre beregninger på arbeid, effekt, svingninger, væskestatikk, termofysiske og strålingsfysiske problemstillinger, enkle elektriske kretser og bevaring av mekanisk energi og bevegelsesmengde.
 • Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI-systemet, og behersker omregning mellom enheter.
 • Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre forsøk på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultater og skrive rapport.
 • Kandidaten kjenner til enkle anvendelser av numeriske løsningsteknikker.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.
 • Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og teknologiske anvendelser.
 • Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det blir lagt opp til varierte undervisningsformer, som for eksempel forelesninger, regneøvinger, eksperimenter og studentaktiv undervisning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Tre obligatoriske arbeidskrav må være levert innen oppgitte frister. Alle tre må være godkjent for å gi adgang til å avlegge eksamen.

To laboratorieøvinger med rapport må være gjennomført og godkjent for å få få opp til eksamen. Obligatorisk oppmøte på laboratoriet.

Godkjente arbeidskrav og laboratorieøvinger gir også adgang til eventuell ny eksamen (kontinuasjonseksamen) i august.

Etter dette må obligatoriske innleveringer og laboratorieøvinger gjennomføres på nytt.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjente formelsamlinger i matematikk og fysikk. Godkjent enkel kalkulator.

 • Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)
 • Eksempler på godkjente formelsamlinger: Gyldendals tabeller og formler i fysikk - Fysikk 1, Fysikk 2, Forkurs ingeniørutdanning, Aktiv formelsamling i matematikk for videregående skole, Fagbokforlaget

Mer om hjelpemidler