Hopp til innhald

SDG230 Rettferdig fordeling og rettferdig skatt

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet er en del av Høgskolen på Vestlandet sitt SDG initiativ: Kunnskap om etikk og bærekraftig utvikling.

Rettferdig fordeling handler om fordeling av goder. Skatt er penger individer må betale til staten for forskjellige formål. Ett slikt formål er å omfordele goder for å oppnå det samfunnet oppfatter som rettferdig fordeling. Skatt er et svært omstridt tema hvor både eksperter og folk flest har svært forskjellige oppfatninger.

I emnet presenterer vi forskjellige rettferdighetsteorier og knytter disse til diskusjoner om rettferdig skatt. Vi diskuterer libertarianisme, liberal egalitarianisme og liberal sosialisme. Disse teoriene har forskjellige oppfatninger av hva som bør skattlegges, hva som er riktig skattenivå, men også om skatten bør være proporsjonal eller progressiv, og om skatt bør benyttes for å påvirke borgernes adferd, for eksempel til å redusere utslipp. Vi diskuterer disse spørsmålene og tar også opp spesifikke debatter om selskapsskatt, inntektsskatt, skatt på arv, formueskatt og andre skatter.

Empirisk ser vi på det norske skattesystemet og sammenligner dette med skattesystemene i Storbritannia og USA. Avslutningsvis diskuterer vi også spørsmål om skatt i en internasjonal kontekst. Skatteparadis utgjør en trussel for nasjonale myndigheters evne til å realisere samfunnets rettferdighetsideal ved hjelp av skatt. Vi diskuterer nyere forslag til hvordan skattesmutthull kan lukkes for å realisere nasjonalstatenes autonomi.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten får

 • Generell oversikt over begreper og kontroverser i teorier om rettferdig fordeling
 • Forståelse av viktige spørsmål og dilemma om skatt
 • En bred forståelse av forskjellige skattemekanismer og forholdet mellom disse
 • En bred forståelse av FNs bærekraftmål nr. 10.

Ferdigheter

Studenten får

 • En evne til å identifisere og ta stilling til forskjellige teoretiske posisjoner og måter å argumentere på om rettferdig fordeling og rettferdig skatt
 • Mer generelt en evne til å ta begrunnet stilling til en av de viktigste debattene i samtiden
 • Evnen til å identifisere relevant litteratur om rettferdig fordeling og skatt

Kompetanse

Studenten får

 • Evne til å vurdere relevansen av begreper og posisjoner i litteraturen om rettferdig fordeling og rettferdig skatt og knytte disse til samtidens politiske kontroverser
 • Evne til å vurdere forskjellig måter argumenter om rettferdig fordeling og rettferdig skatt presenteres på
 • En evne til å forstå sentrale deler av skattesystemet og til å forstå dette systemets betydning for individer og bedrifter

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og seminarer

Obligatorisk læringsaktivitet

1 Gruppeessay og 1 individuelt essay

Vurderingsform

Individuell skoleeksamen, 5 timer

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ESB230 - Rettferdig fordeling og rettferdig skatt - Reduksjon: 7,5 studiepoeng