Hopp til innhald

TST-2 Opphold i tegnspråklig miljø 1 uke + obs.praksis 2 uker + døvbl. 1 uke

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Observasjonspraksis, praksis i tolking og ledsaging for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet, og opphold i tegnspråklig miljø.

Praksisemnet er en obligatorisk del av bachelor i tegnspråk og tolking. Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og utfyllende retningslinjer for praksisemnet i bachelorstudiet.

Gjennom bachelorstudiet skal studenten tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å opptre som profesjonell tolk. Studiet skal kvalifisere for tolking til og fra norsk tegnspråk (jf. emneplan TST311), ledsaging, beskrivelse og språklig formidling/tolking til og fra personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet (jf. emneplan TST313) og tolking til og fra tegn som støtte til munnavlesning (TSS) (jf. emneplan TST312) og skrivetolking (jf. emneplan TST214). I fagområdet tolking er det nær sammenheng mellom teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Denne sammenhengen mellom teori og praksis utgjør tolkens yrkesmessige og profesjonelle plattform.

Læringsutbytte

I praksisperiodene vil studenten bli vurdert etter kriteriene oppgitt nedenfor.

Studenten

 • møter opp til rett tid og sted, og overholder obligatoriske forpliktelser og avtaler
 • retter seg etter vanlige normer, regler og lover i arbeidslivet (personalreglement ved arbeidsplassen)
 • overholder yrkesetiske retningslinjer (Tolkene i Akademikerforbundets retningslinjer for etikk og yrkesutøvelse/Tolkeloven 2022 og Forskrift til tolkeloven 2022)
 • viser respekt for tolker, primærdeltakere, medtolker og andre en møter i ulike praksissammenhenger
 • viser vilje og evne til forberedelse og innhenting av relevant informasjon
 • viser vilje og evne til å kommunisere og samarbeide
 • viser vilje og evne til å forstå hva som foregår i en tolkesituasjon
 • øker sin innsikt i og refleksjon rundt ulike tolkesituasjoner fra høst- til vårsemesteret.
 • viser vilje og evne til å ta konsekvenser av veiledning (som for eksempel å gjøre endringer i henhold til det som diskuteres i veiledningen)

I tillegg gjelder følgende kriterium for praksis i tolking og ledsaging for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet:

 • viser kunnskaper om og ferdigheter i tolking for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet, signaler og teknikker for å kunne ledsage trygt og hensiktsmessig, og beskrive konkret og systematisert.

For å kunne bestå hele praksisemnet må studenten vise tilstrekkelig kompetanse innenfor alle vurderingskriteriene.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

TST111, TST112 og TST113 eller tilsvarende (60 studiepoeng).

Undervisnings- og læringsformer

Praksisopplæringen fordeles på to uker observasjonspraksis i en tolkeinstitusjon eller hos frilanstolk, en uke praksis i tolking og ledsaging for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet internt på HVL, og en uke praksis ved institusjon eller arrangement med fokus på språk og kultur i et tegnspråklig miljø.

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgavene til praksisveileder så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, møtevirksomhet og annen faglig virksomhet. Praksiveileder kan også utarbeide oppgaver som er relevante for praksisperioden. Det oppfordres til at studenten utviser fleksibilitet i praksisperioden og kan gjennomføre deler av praksis på kveld og helger. Dette vil kunne gi et best mulig utbytte fra praksis, men stilles ikke som et krav. I løpet av dette studieåret har studenten først rollen som observatør i ulike tolkesituasjoner, men går gradvis inn i en overgangsrolle med økende grad av ansvar og tolketrening.

Obligatorisk læringsaktivitet

Aktiv deltakelse i praksisemnet er obligatorisk. I forkant av og i løpet av praksisperioden skal studenten innhente informasjon om praksisinstitusjonen, og oppmøtetid og -sted. Studenten skal forberede seg til oppdrag både praktisk og faglig.

Mål og forventninger til praksis: Studenten skal før hver praksisperiode skrive ned egne forventninger og læringsmål. Studenten har ansvar for å levere dette til praksisveileder etter avtale, og senest første dag i praksis, og det kan brukes videre som veiledningsgrunnlag i praksisperioden.

Vurderingsform

Praksis, 20 dager fordelt på 3 delpraksiser.

Tre delvurderinger: bestått/ikke bestått.

 • P1: Opphold i tegnspråklig miljø, 1 uke høst eller vår: registreres med bestått etter gjennomføring. Denne kan i helt spesielle tilfeller, og kun etter avtale med faglærer, erstattes med andre oppgaver.
 • P2: Observasjonspraksis, 1 uke høst og 1 uke vår: vurderes med en samlet karakter bestått/ikke bestått, i vårsemesteret. Forenklet vurderingsskjema benyttes.
 • P3: Praksis i tolking og ledsaging for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet, 1 uke vår, internt ved HVL: vurderes med karakter bestått/ikke bestått. Forenklet vurderingsskjema benyttes.

Alle delpraksiser må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en delpraksis, kan denne tas opp igjen alene.

Samlet sluttkarakter vår: bestått/ikke bestått.

Dersom en student blir vurdert til ikke bestått har vedkommende rett til et nytt forsøk så snart det er mulig, jfr. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet.

For øvrige rutiner i forbindelse med vurdering, se retningslinjer for praksisstudiet i bachelor i tegnspråk og tolking.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler