Hopp til innhald

TST-3 Eikholt 1 uke + tolkepraksis 7 uker

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Praksisemnet er en obligatorisk del av bachelor i tegnspråk og tolking. Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og utfyllende retningslinjer for praksisemnet i bachelorstudiet.

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å opptre som profesjonell tolk. Studiet skal kvalifisere for å tolke til og fra norsk tegnspråk (jf. emneplan TST311), ledsage, beskrive og tolke for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet (jf. emneplan TST313) og tolking til og fra tegn som støtte til munnavlesning (TST312) og skrivetolking (jf. emneplan TST214). I fagområdet tolking er det nær sammenheng mellom teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Denne sammenhengen mellom teori og praksis utgjør tolkens yrkesmessige og profesjonelle plattform.

Praksisen er veiledet og blir vurdert. I praksisemnet dette studieåret skal studenten i størst mulig grad fungere som yrkesutøvende tolk under veiledning. Praksisen er delt i to:

 • Høst og vår: 7 uker tolkepraksis i institusjon eller hos frilanstolk
 • Høst: 1 uke på Eikholt kompetansesenter for døvblinde

Normalt er 7 ukers tolkepraksis fordelt på 3 uker (høst) og 4 uker (vår) i samme institusjon/frilanstolk.

Læringsutbytte

Læringsutbytteformuleringene skal klargjøre for praksisveiledere, lærere og studenter hva som kan forventes av tolkestudenter i henholdsvis første og siste semester tredje studieår.

Læringsutbytteformuleringene er delt inn etter hva studentene bør kunne anvende av språklige ferdigheter og hva de bør kunne løse av tolkefaglige utfordringer. Avslutningsvis er det satt inn kriterier for hva som bør forventes av studentene i veiledningssituasjoner:

I tilknytning til 7 ukers praksis skal studenten i tolking til tegnspråk i løpet av:

Høstsemesteret (3 uker praksis):

 • ha et grunnleggende tegnforråd og tempo som gjør det mulig å tolke enkle dialoger. For eksempel; en foreldresamtale
 • ha et adekvat ordforråd i norsk tale- og/eller skriftspråk
 • ha grunnleggende ferdigheter i synonymbruk
 • ha tydelige munnbevegelser (ordbilder/orale komponenter)
 • ha tydelige og presise håndformer og tegn
 • kunne noen tegnspråklige elementer på grunnleggende nivå, som for eksempel:
  • negasjon og bekrefting
  • tegnutrykk
  • setningsmarkører
  • lokalisasjon - være konsistent til valgte loci
  • tallsystem og bokstavering
  • mimikk
  • proformer
  • tidslinjer
  • konstruert handling og konstruert dialog (synsvinkelskifte/rolleovertakelse)
 • i stor grad «være i tolkerolle» på tolkeoppdrag
 • klare å stå foran en forsamling
 • ha strategier når en ikke har tegn som kreves
 • produsere mening, også i kompliserte sekvenser; benytte blandingskoder mellom norsk og tegnspråk som midlertidig strategi når alternativet er å gi opp tolkingen (avbryte tolkingen)
 • vise bruk av reparasjonsteknikker ved behov:
  • stoppe taler
  • gi beskjed om at en mister noe
  • be om hjelp fra medtolk/veileder når det er nødvendig
 • vise mimikk og kroppsholdning som samsvarer med talers ytringer

For studenter som har førstespråkskompetanse i norsk, skal i tolking fra norsk tegnspråk til norsk tale:

 • kunne bruke teknikker for formidling av hovedinnholdet i korte sekvenser
 • tolke til idiomatiske norske setninger
 • ha stemmebruk tilpasset situasjonen
 • ha tydelig artikulasjon
 • ha setningsstruktur og flyt i korte sekvenser
 • bruke intonasjon som avspeiler tegnspråklig ytring

Vårsemesteret (4 uker praksis)

I tillegg til å videreutvikle ferdighetene fra høstsemesteret skal studenten i tolking til tegnspråk:

 • i tolking mellom ulike tegnspråk eller mellom tegnspråk og norsk; løsrive seg fra originalytringen med vekt på sorteringsteknikk og trekke ut hva som er viktig
 • vise større grad av automatisering av oversettelsesprosessen, større flyt i tolkingen
 • ha evne til å se helheten av ytringer i kontekst, som gir bedre oversettelser
 • vise utstrakt bruk av reparasjonsteknikker som nevnt i høstsemesteret
 • takle mindre tolkeoppdrag alene (under veiledning)
 • i en viss grad tilpasse tolkingen til sjanger/nivå i den aktuelle situasjonen
 • vise mimikk og kroppsholdning som samsvarer med talers stil
 • utføre språkhandlinger på vegne av andre (ref. Wadensjö, 2018); få frem ulike språkhandlinger der for eksempel en kommando skilles fra et spørsmål
 • vise profesjonalitet i tolkerollen
 • ikke la egne følelser komme til uttrykk under tolkingen, men bearbeide disse i etterkant

Studenten skal i tolking til tegn som støtte (TSS), anvende:

 • tydelige håndformer, tegn og munnbevegelser (norske ordbilder)
 • ha et godt tegnforråd (i hovedsak leksikale tegn)
 • ha et tempo som kreves for tolking av en enkel samtale
 • anvende en intralingual oversettelsesprosess
 • anvende elementer fra norsk tegnspråk, som for eksempel lokalisasjon og bekreftelse/nektelse

Knyttet til praksis på Eikholt (1 uke) - tolking og ledsaging for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet, skal studenten

 • ta kontakt med personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet på en hensiktsmessig måte, og presentere seg selv
 • gjøre forsøk på å lage avtaler om beskrivelse, ledsaging og evt tolking
 • tilpasse formidlingen av budskapet til de riktige persepsjonskanalene

Ved ledsaging skal studenten

 • ledsage trygt med tanke på sikkerhet og balanse
 • justere tempo etter omgivelser og ønsket til personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet
 • gi tydelige signaler ved ledsaging innen- og utendørs, og takle hindringer
 • ha kunnskap om ulike ledsagingsteknikker

Ved beskrivelse, skal studenten:

 • gjøre avtaler for beskrivelse og gjøre forsøk på å plassere seg hensiktsmessig for å kunne beskrive
 • beskrive ulike alternativ slik at personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet kan foreta valg
 • i stor grad organisere og systematisere sine beskrivelser og ta i bruk ulike beskrivelsesteknikker
 • beskrive konkret med presis begrepsbruk

Ved tolking skal studenten:

 • artikulere budskapet tydelig (tydelig stemme/håndformer/tegn)
 • tilpasse stemmebruk/tegnrommet til personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet
 • ha tilfredsstillende tempo og flyt i tolkingen
 • ha kunnskap om andre ulike formidlingsmetoder hvis det ikke oppfattes
 • oversetter i stor grad ekvivalent ved idiomatisk språkbruk
 • samordne enkle kommunikasjonssituasjoner med to eller flere deltakere
 • i størst mulig grad formidle hvem som sier hva til hvem

Ved haptisk skal studenten:

 • ha kunnskap om og kunne prøve ut to eller flere av de ulike artikulasjonsstedene
 • bruke riktig trykk
 • kunne kombinere bruk av haptisk med annen formidling

Høst- og vårsemesteret, både for 7 ukers praksis og praksis på Eikholt (1 uke):

En forutsetning for å bestå praksis er at studenten deltar i veiledning. Her vurderes studenten etter følgende kriterier felles for høst- og vårsemesteret, der studenten skal:

 • vise ulike strategier for forberedelse til oppdrag
 • være aktiv, ta imot veiledning og reflektere over elementer som blir løftet frem i samtalen
 • vise utvikling i løpet av praksisperioden
 • vise at tilbakemeldinger gitt i første semester er fulgt opp og jobbet med til neste semester
 • ta ansvar for egen læring, og benytte de sjanser som byr seg; ta initiativ til å være i tegnspråklig samhandling og tolke når veileder oppfordrer til det
 • innhente informasjon om praksisinstitusjonen og oppmøtetid og -sted
 • forberede seg til oppdrag både faglig og praktisk

Krav til forkunnskaper

TST-2, TST211, TST212 og TST213

Undervisnings- og læringsformer

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgavene til praksisveileder så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, møtevirksomhet og annen faglig virksomhet. Praksisveileder kan også utarbeide oppgaver som er relevante for praksisperioden og relevante for hver enkelt student. Det oppfordres til at studenten utviser fleksibilitet i praksisperioden og kan gjennomføre deler av praksis på kveld og helger. Dette vil kunne gi et best mulig utbytte fra praksis, men stilles ikke som et krav.

Obligatorisk læringsaktivitet

Aktiv deltakelse i praksisemnet er obligatorisk. I praksisperioden skal studenten innhente informasjon om praksisinstitusjonen og oppmøtetid og -sted. Studenten skal forberede seg til oppdrag både praktisk og faglig.

Studenten skal før hver praksisperiode skrive ned egne forventninger og læringsmål til praksis. Studenten har ansvar for å levere dette til praksisveileder etter avtale, og senest siste arbeidsdag før praksisstart. Mål og forventninger kan brukes videre som veiledningsrunnlag i praksisperioden

Ved ikke godkjent innlevering av mål og forventninger, gis det ett nytt forsøk innenfor studieåret. Nærmere retningslinjer for læringsaktivitetene vil bli gitt i forkant av gjennomføringen av dem.

Vurderingsform

Åtte uker veiledet og vurdert praksis.

To delvurderinger: bestått/ikke bestått.

 • P1: 1 uke praksis (høst) ved Eikholt kompetansesenter for døvblinde. Skriftlig og forenklet vurdering, kun skriftlig begrunnet ved eventuelt ikke bestått periode.
 • P2: 7 uker tolkepraksis i institusjon fordelt på 3 uker høst, og 4 uker vår. Skriftlig underveisvurdering som hovedregel etter høstukene. Skriftlig og begrunnet sluttvurdering etter ukene på våren.

Begge delpraksisene må være bestått for å få bestått i emnet. Ved ikke bestått på en delpraksis, kan denne tas opp igjen alene.

Samlet sluttkarakter vår: bestått/ikke bestått.

Dersom en student blir vurdert til ikke bestått har vedkommende rett til et nytt forsøk når det er mulig, jf. forskrift om studium og eksamen ved Høgskolen på Vestlandet. For øvrige rutiner i forbindelse med vurdering se retningslinjer for praksisstudiet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler