Hopp til innhald

TST112 Norsk Tegnspråk 2

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studenten videreutvikle kunnskaper og ferdigheter fra emne TST111 "Norsk Tegnspråk 1".

Studiet er lagt opp med praktiske øvelser i en teoretisk ramme med innføring i tegnspråklingvistikk og grammatikk. I løpet av studiet vil studenten videreutvikle sine språklige ferdigheter og utdype sin språkteoretiske innsikt. Studenten vil videreutvikle sin kompetanse i det å lese og skrive akademiske tekster. Emnet vil gi studenten en kommunikativ kompetanse i norsk tegnspråk (heretter; tegnspråk). For å oppnå tilstrekkelig tegnspråkkompetanse understrekes viktigheten av deltakelse i tegnspråklige miljøer i døvesamfunnet.

Praksis på en tegnspråklig arena er en del av emnet. Utgifter i forbindelse med praksis dekkes etter gjeldende regler ved Høgskulen på Vestlandet. Praksisen kan i helt spesielle tilfeller og etter avtale med faglærer, kompenseres med oppgaver.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om lingvistiske og grammatiske elementer i norsk tegnspråk
 • er kjent med språklig variasjon blant ulike mennesker som har hørselsnedsettelse

Ferdigheter

Studenten

 • kan kommunisere om grunnleggende, allmenne samtaleemner på tegnspråk
 • forstår ulike tegnspråktekster om forskjellige temaer, fortalt av ulike språkmodeller
 • behersker adekvat bruk av non-manuelle deler, og setningsmarkører i tegnspråk
 • behersker konsekutiv oversettelse mellom skriftlig norsk og tegnspråk
 • kan Elan- og Touch metoden
 • behersker språkbruk og ulike sjangre i tegnspråk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan oppbygningen av tegnspråksetninger og tekster
 • kan anvende tegnspråklig kommunikasjon i samhandling med andre
 • kan anvende språkbruksregler i tegnspråk

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

TST111 Norsk Tegnspråk 1

Undervisnings- og læringsformer

Dette emnet har klasseromsundervisning og inkluderer forelesninger, arbeid i mindre grupper og individuelt arbeid i klassen og i språklaboratorium. Emnet er et ferdighetsfag som krever mye praktisk språktrening og stor egeninnsats av studenten.

Obligatorisk læringsaktivitet

Undervisningen har obligatoriske læringsaktiviteter som er forankret i emnets læringsutbyttebeskrivelser. Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Krav om å være til stede på undervisning, som har sitt utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet der læring blir utviklet gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, og lærere.
 • Innlevering av to tester i tegnforråd
 • Innlevering av fire tegnspråktekster knyttet til læringsaktiviteter
 • En presentasjon i klassen på tegnspråk
 • Innlevering av en skriftlig praksisrapport
 • Innlevering av en litteraturanmeldelse av et tema i tegnspråklingvistikk
 • Innlevering av en videoannotasjon av en tegnspråktekst ved bruk av ELAN

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) i løpet av semesteret. Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent senest tre uker før eksamen. Nærmere retningslinjer for læringsaktivitetene gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Del 1: Hjemmeeksamen, 1 dag. Vekting: 25 % av endelig karakter.

Eksamen er en skriftlig hjemmeeksamen i tegnspråkgrammatikk/lingvistikk der det gis ulike åpne spørsmål som skal besvares.

Eksamen kan også leveres på norsk tegnspråk. Omfang 15-20 minutters film.

Del 2: Praktisk eksamen. Vekting: 75 % av endelig karakter.

Eksamen er en praktisk prøveform som består av tre elementer:

 1. En dialog på tegnspråk i gruppe
 2. En individuell øvelse i avlesning av tegnspråktekst
 3. En individuell produksjon av tegnspråktekst.

Del 1 og 2 må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av eller begge delene, kan den delen (eller begge) som ikke er bestått, tas som ny/utsatt eksamen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjemmeeksamen: Alle hjelpemidler er tillatt.

Praktisk eksamen: Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler