Hopp til innhald

TST113 Døves historie, kultur og språk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir studenten en teoretisk innføring i temaet "Døves historie, kultur og språk". Studenten får kunnskap om norsk tegnspråks fremvekst (heretter; tegnspråk), språkets plass og status i samfunnet, ulike aspekter ved døves kultur og andre relevante temaer innen blant annet skole- og organisasjonshistorie. Det gis også en innføring i akademisk lesing og skriving av fagtekster.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om tegnspråkets historie
 • kjenner til døveskolens historie
 • er kjent med organisasjonshistorie i døvesamfunnet
 • har kunnskap om døves kultur
 • er kjent med døvesamfunnet, nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om akademisk lesing og skriving

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere rundt og skrive om historiske aspekter i et majoritets- og minoritetsperspektiv
 • kan beskrive historisk utvikling og situasjonen i dagens samfunn for døve
 • har grunnleggende ferdigheter i Touch-metoden

Generell kompetanse

Studenten

 • ser sammenhengen mellom døves historie, kultur og språk
 • har kunnskap om det å leve som en minoritet i Norge

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Dette emnet har klasseromsundervisning og inkluderer gruppearbeid og individuelt arbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Undervisningen har obligatoriske læringsaktiviteter som er forankret i emnet sine læringsutbyttebeskrivelser. Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Krav om å være til stede i undervisningen, som har sitt utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet der læring blir utviklet gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, og lærere.
 • Innlevering av to korte essays relatert til døves historie, kultur og språk
 • Innlevering av en grovskisse av eksamensoppgaven (i kulepunkt): problemstilling, tekststruktur med kort oppsummering for hver del av teksten, og litteraturliste

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) i løpet av semesteret. Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent senest tre uker før eksamen. Nærmere retningslinjer for læringsaktivitetene gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Oppgave på 2500 ord +/- 10 %, eller på norsk tegnspråk - 15 minutter film.

Retningslinjer for eksamensoppgaven publiseres på Canvas og/eller i Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom oppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere en forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det leveres helt ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler