Hopp til innhald

TST211 Tolking til og fra norsk tegnspråk 1

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette emnet er en introduksjon til tolking, med hovedvekt på tolking til og fra norsk tegnspråk. I fagområdet tolking er det nær sammenheng mellom teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Denne sammenhengen mellom teori og praksis utgjør tolkens yrkesmessige- og profesjonelle plattform, og gjenspeiles i emnet som veksler mellom teoretisk undervisning og praktisk trening.

Læringsutbytte

I løpet av studiet skal studenten tilegne seg følgende grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendig for å opptre som profesjonell tolk:

Kunnskaper

Studenten

 • kan beskrive språklige og kommunikative ressurser som brukes i ulike kommunikasjonssituasjoner
 • kan beskrive modalitetsforskjeller mellom norsk tegnspråk og norsk og hvordan disse påvirker tolkingen
 • har kjennskap til hvordan en kan skape ekvivalens og idiomatikk i tolking
 • har kunnskap om strategier for å forberede seg til tolkeoppdrag
 • kjenner til praktiske og teoretiske problemstillinger ved tolking via skjerm
 • kan oppdatere sin kunnskap og sine ferdigheter i norsk tegnspråk, norsk og tolking

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere tegnspråklige og norske tekster
 • kan tolke konsekutivt og simultant
 • kan produsere koherent tolking av enkle tekster mellom norsk og norsk tegnspråk
 • kan plassere seg hensiktsmessig i ulike situasjoner 
 • kan stoppe taleren og avklare hva som sies på en hensiktsmessig måte
 • kan anvende tolkefaglige begrep i beskrivelser av observasjoner fra praksis
 • kan anvende strategier for å forberede seg til ulike oppdrag 

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse i å reflektere over eget tolkeprodukt
 • kan gi og motta tilbakemelding og veiledning på oppgaver/tolking
 • kan reflektere og delta i faglige diskusjoner på norsk tegnspråk på et grunnleggende nivå
 • har kunnskap om hvordan tekst, kontekst og samhandling påvirker tolkesituasjonen

Krav til forkunnskaper

 • TST111 Norsk Tegnspråk 1,
 • TST112 Norsk Tegnspråk 2, og
 • TST113 Døves historie, kultur og språk

eller tilsvarende (60 sp) må være bestått for å kunne framstille seg til eksamen i emnet.

 • TST-2 Praksis

må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet har klasseromsundervisning, veiledning, praktiske øvelser, arbeid i språklaboratorium, gruppeaktiviteter og selvstudium. Studiet krever stor egeninnsats av studentene.

Undervisningen vil bli gitt enten på norsk, norsk tegnspråk eller engelsk.

Obligatorisk læringsaktivitet

Undervisningen har obligatoriske læringsaktiviteter som er forankret i emnet sine læringsutbyttebeskrivelser. Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Krav om å være til stede i undervisningen, som har sitt utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet der læring blir utviklet gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, og lærere.
 • Obligatoriske innleveringer som må godkjennes (høst og vår):
  • For studenter med tegnspråklig førstespråkskompetanse:
   • Høst: Individuell innspilling av tolking fra norsk tekst til norsk tegnspråk
   • Høst: Innlevering av to individuelle refleksjonsnotat
   • Vår: Individuell tolking fra norsk tekst til norsk tegnspråk i "Faglig utviklingssamtale"
   • Vår: Individuell innspilling av tolket tekst fra tegn-som-støtte/internasjonale tegn/utenlandske tegnspråk til norsk tegnspråk
   • Vår: Innlevering av to individuelle refleksjonsnotat
  • For studenter med norskspråklig førstespråkskompetanse:
   • Høst: Individuell innspilling av tolking fra norsk talespråk til norsk tegnspråk
   • Høst: Innlevering av to individuelle refleksjonsnotat
   • Høst: Innlevering av to individuelle tester i tegnforråd på 50 tegn hver
   • Vår: Individuell tolking fra norsk talespråk til norsk tegnspråk i "Faglig utviklingssamtale"
   • Vår: Individuell innspilling av tolket tekst fra norsk tegnspråk til norsk talespråk
   • Vår: Innlevering av to individuelle refleksjonsnotat
   • Vår: Innlevering av to individuelle tester i tegnforråd på 50 tegn hver
  • Praksistekst: Etter første ukes observasjonspraksis skal studenten levere en individuell tekst. Praksisteksten må være godkjent for å bestå emnet. Teksten kan leveres skriftlig (1200-1500 ord) eller tegnspråklig (5-7 minutter) og skal inneholde:
   • forventninger til praksis med utarbeidelse av egne læringsmål
   • beskrivelse av praksissted(ene) og en beskrivelse av praksisuken
   • refleksjon over oppnådd læring i forhold til forventninger
   • evt. andre avtalte oppgaver

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler der det er mulig (1 gang). Datoen for nytt forsøk må være i løpet av emnet og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamen. Nærmere retningslinjer for læringsaktivitetene vil bli gitt i forkant av gjennomføringen av dem.

Vurderingsform

Praktisk eksamen, 10-15 minutter tolking av tekst som oppgis på eksamen. Studenter med tegnspråklig førstekompetanse skal tolke en skriftlig tekst på norsk til norsk tegnspråk. Studenter med norskspråklig førstekompetanse skal tolke en lydfil fra norsk tale til norsk tegnspråk. Studentene vil få forberedelsesmateriell.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått. Ved ikke bestått vil det være mulig å ta ny/utsatt eksamen påfølgende studieår.

Studenten vil på forhånd bli gjort kjent med retningslinjer for eksamen, inkludert vurderingskriterier.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler

Mer om hjelpemidler