Hopp til innhald

TST212 Tolketeori og profesjonskunnskap

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette emnet omfatter følgende tema: Tolk og samfunnskunnskap, tolketeori, tolkehistorikk og -etikk. Emnet er relevant for diskusjoner og praktiske øvelser i alle emner på andre og tredje året, og bidrar til å utdanne og danne framtidens tolker.

Dette emnet skal gi studenten innblikk i samfunnsforhold av særlig betydning for tolkeprofesjonen, herunder interesse- og fagorganisasjon for tolker og den offentlige tolketjenesten. Emnet legger til rette for kunnskap om grupper som har rett på tolk, blant annet gjennom møter med mennesker som representerer primærdeltakere i en tolkemediert samtale.

Emnets innføring i tolketeori gir grunnlag for utøving av egen tolkepraksis og redskap for å kunne reflektere rundt denne.

Kunnskap om tolkehistorikk/-etikk skal sette studenten i stand til å inngå i relasjoner med med-tolk og primærdeltakere for å løse tolkeoppgaver på en profesjonell måte. Yrkesetikk i praksis krever utøvelse av faglig skjønn hos profesjonsutøveren. Oppøving av faglig refleksjon og skjønnsutøvelse vektlegges.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til organisasjoner for døve og hørselshemmede
 • har kjennskap til disse gruppenes rett til tolk
 • kjenner til organisasjoner for tolker
 • kjenner til organisering av tolketjenesten
 • har kunnskap om ulike preferanser når det gjelder tolkemetodikk
 • har bred kunnskap om tolking/oversetting som prosess
 • har bred kunnskap om ulike former for tolking
 • har kunnskap om tolking i et historisk perspektiv
 • har kunnskap om yrkesetikk
 • har kunnskap om Tolkeloven

Ferdigheter

Studenten

 • kan innhente relevant fagkunnskap, eller: "viten om verden"
 • kan analysere hvilke faktorer som påvirker valg av tolkemetode
 • kan bruke tolketeori
 • kan analysere tolkeprodukt
 • kan reflektere over egen praksis med utgangspunkt i yrkesetikk
 • kan analysere tolkens handlings- og relasjonskompetanse
 • kan kritisk analysere tolkeprofesjonens utvikling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan se tolkeprofesjonen i et samfunnsperspektiv
 • kan beskrive tolkens arbeid, som oversetter og som part i en tolkemediert samtale

Krav til forkunnskaper

 • TST111 Norsk Tegnspråk 1,
 • TST112 Norsk Tegnspråk 2, og
 • TST113 Døves historie, kultur og språk

eller tilsvarende (60 sp) må være bestått for å kunne framstille seg til eksamen i emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil bestå av klasseromsundervisning med praktiske øvelser i de ulike temaene. Emnet har varierte læringsformer, som: arbeid i språklaboratorium, prosjekt- og gruppearbeid, selvstudium og veiledning, og krever medvirkning og stor egeninnsats av studentene.

Undervisningen vil bli gitt enten på norsk eller norsk tegnspråk.

Muntlige framlegg og andre oppgaver som gis underveis i emnet, kan leveres på norsk tegnspråk eller muntlig/skriftlig norsk.

Obligatorisk læringsaktivitet

Undervisningen har obligatoriske læringsaktiviteter som er forankret i emnet sine læringsutbyttebeskrivelser. Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Krav om å være til stede i undervisningen, som har sitt utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet der læring blir utviklet gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, og lærere.
 • Levere et refleksjonsnotat over gitte tema, underveis i emnet.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang). Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen, 12 dager. Eksamensoppgaven kan leveres på skriftlig norsk eller på norsk tegnspråk. Omfang: Inntil 5000 ord, eller: inntil 25 minutters tegnspråklig tekst. Retningslinjer for hjemmeeksamen gis ved semesterstart.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført med samme form som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler