Hopp til innhald

TST311 Tolking til og fra norsk tegnspråk 2

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studentene videreutvikle kunnskaper og ferdigheter fra emne TST211, tolking mellom norsk og norsk tegnspråk (heretter; tegnspråk).

Tolkemetodiske problemstillinger fra emnet "Tolking til og fra tegnspråk 1" videreføres, og språk og tolkemetodene videreutvikles gjennom praktisk trening.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendig for å opptre som profesjonell tolk.

Kunnskaper

Studenten:

 • har bred kunnskap om hva som ligger i profesjonell opptreden
 • har kunnskap om tolkeprosessen, med vekt på ekvivalens og idiomatikk
 • har kjennskap til psykososiale forhold i tolkeyrket
 • har kunnskap om hva det innebærer å være "feeder" og å bruke "feeder"
 • har innsikt i tolketekniske muligheter og begrensninger ved skjermtolking

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende tolkens ulike arbeidsspråk, og tilpasse disse til den respektive situasjon
 • har ferdigheter i å simultantolke
 • kan utvise faglig skjønn
 • kan anvende reparasjonsteknikker ved tolking
 • kan samarbeid med primærdeltakere og med-tolk
 • kan ulike strategier for å forberede seg til oppdrag

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan takle språklige og tolkefaglige utfordringer
 • kan gi og ta imot kollegaveiledning
 • kan reflektere over egne valg i praksis

Krav til forkunnskaper

Bestått TST211.

7 uker tolkepraksis må være bestått fort å kunne fremstille seg til eksamen.

Undervisnings- og læringsformer

Organisering og arbeidsformer fra forrige studieår videreføres: Klasseromsundervisning, veiledning, praktiske øvelser, gruppeaktiviteter og selvstudium. Studiet krever medvirkning og stor egeninnsats av studentene. Undervisningen vil bli gitt enten på norsk, norsk tegnspråk eller engelsk.

Obligatorisk læringsaktivitet

Undervisningen har obligatoriske læringsaktiviteter som er forankret i emnet sine læringsutbyttebeskrivelser. Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Krav om å være til stede i undervisningen, som har sitt utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet der læring blir utviklet gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, og lærere.
 • Obligatoriske innleveringer:
  • For studenter med tegnspråklig førstespråkskompetanse:
   • To individuelle tolkeoppgaver fra norsk med tegn som støtte til norsk tegnspråk i «faglig utviklingssamtale» (en hvert semester)
   • To individuelle refleksjonsnotat (en hvert semester)
  • For studenter med norskspråklig førstespråkskompetanse:
   • Fire tester av tegnforråd (to i hvert semester)
   • To individuelle tolkeoppgaver fra norsk talespråk til norsk tegnspråk i «faglig utviklingssamtale» (en hvert semester)
   • To individuelle refleksjonsnotat (en hvert semester.
  • Alle studentene skal levere inn en individuell praksistekst etter bestått 7 ukers praksisperiode i vårsemesteret. Teksten skal være på tegnspråk, 5-7 minutter, og inneholde:
   • forventninger til praksis
   • utarbeidelse av egne læringsmål
   • beskrivelse av praksisstedet og praksisperioden (hva studenten har gjort i praksisen)
   • refleksjon over oppnådd læring i forhold til forventninger
   • eventuelt andre avtalte oppgaver eller momenter

Alle læringsaktiviteter og innleveringer vurderes til godkjent/ikke godkjent. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler der det er mulig (1 gang). Datoen for nytt forsøk må være i løpet av emnet og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamen. Nærmere retningslinjer for læringsaktivitetene vil bli gitt i forkant av gjennomføringen av dem.

Vurderingsform

Praktisk eksamen, 45 minutter.

For studenter med tegnspråklig førstespråkskompetanse:

 • tolking mellom internasjonale tegn/utenlandske tegnspråk/norsk tegnspråk, eller en kombinasjon av disse og norsk tegnspråk

For studenter med norsk førstespråkskompetanse:

 • tolking mellom norsk talespråk og norsk tegnspråk

Praktisk eksamen gjennomføres slik at den så langt som mulig oppleves som en reell tolkesituasjon. Studenten skal få vist både sine språklige- og profesjonsmessige ferdigheter og kunnskaper.

Studenten vil på forhånd bli gjort kjent med retningslinjer for eksamen, inkludert vurderingskriterier.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler

Mer om hjelpemidler