Hopp til innhald

TST350 Bacheloroppgave i norsk tegnspråk og tolking

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Bacheloroppgaven er et selvstendig og forskningsbasert arbeid der kandidatene skal formulere og svare på en valgt problemstilling. Oppgaven knyttes til ulike sider ved tegnspråk og tolkefaget/området. Dette innebærer at problemstillingen skal reflektere sentrale praktiske, faglige og/eller andre utfordringer knyttet til fagområdet. Hensikten med oppgaven er å gi en helhetlig og sammenhengende framstilling og refleksjon om sentrale spørsmål i profesjonsutøvelsen.

Bacheloroppgaven leveres i 6. semester av det 3-årige studieforløpet.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har et analytisk forhold til tegnspråk- og tolkeutdanningens teori og praksis basert på vitenskapelig forståelse og sosialpolitisk innsikt
 • har kunnskap om sentrale praktiske, faglige og andre utfordringer knyttet til fagområdet som er utviklet gjennom bacheloroppgaven
 • har inngående kunnskap om emnet for bacheloroppgaven
 • har basis for kvalifisering til videre forsknings- og utviklingsarbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk analysere relevant forskning rundt tegnspråk og tolking, og hvilken betydning denne kan ha for fagområdet
 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av egen bacheloroppgave
 • kan reflektere over og drøfte teori og praksis på det tolkefaglige området
 • kan vurdere forskningsmetoder med relevans for studier av fagområdet tegnspråk og tolking
 • kan arbeide systematisk med faglig innhold
 • kan akademisk framstilling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vise et faglig engasjement i viktige spørsmål om tegnspråk og tolking, og kan på et forskningsmessig grunnlag analysere og formidle et sammensatt fagstoff på en overbevisende måte
 • kan forholde seg selvstendig til forskningsetiske problemstillinger
 • kan bidra til utvikling/fornying av fagfeltet

Krav til forkunnskaper

Eksamen i TST212 Tolketeori og profesjonskunnskap, må være bestått for å kunne framstille seg til eksamen i emnet TST350.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil bestå av klasseromsundervisning med forelesninger om vitenskapsteori og forskningsmetode, og inkluderer gruppeveiledning og individuell veiledning som vil være mer direkte knyttet til arbeid med bacheloroppgaven. Bacheloroppgaven er individuell og forskningspreget og står helt sentralt i emnet.

Studentene må forvente å jobbe selvstendig i tiden som er avsatt til å arbeide med egen oppgave.

Arbeidet med bacheloroppgaven blir lagt opp på følgende måte:

Høstsemesteret tredje studieår (undervisningssemesteret) starter med forelesninger og annen undervisning og studentene skal i særlig grad sette seg inn i den metoden de skal anvende i arbeidet med oppgaven. Undervisningen vil i samme periode gå nærmere inn på valgmuligheter og konkretisering av oppgavetema.

Den enkelte student velger tema for sin oppgave, innenfor fagets teoretiske og yrkesmessige plattform, og utarbeider problemstilling for oppgaven. På bakgrunn av valg av tema, tildeles studenten veileder. Arbeidet med bacheloroppgaven struktureres med grunnlag i en prosjektplan som skal være innlevert og godkjent innen fastsatt tid. Mal for prosjektplan blir gitt ved start av 5. semester.

Det blir arrangert seminarer, gruppeveiledning og individuell veiledning. Prosjektplanen, avgrensing av problemstilling og valg av metode er temaet i gruppeveiledningen. Hver student har krav på to individuelle veiledninger hvorav én skal omhandle oppgavens faglige argumentasjon.

Veiledning gis på grunnlag av innsendt materiale. Studenten skal møte forberedt, med spørsmål som det ønskes veiledning på. Student som ikke har sendt inn materiale til avtalt tid eller som møter uforberedt, kan avvises.

Oppgaven leveres i 6. semester.

Obligatorisk læringsaktivitet

Undervisningen har obligatoriske læringsaktiviteter som er forankret i emnet sine læringsutbyttebeskrivelser. Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

1. Krav om å være til stede i undervisning, som har sitt utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet der læring blir utviklet gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, og lærere.

2. Innlevering av en litteraturgjennomgang for eget prosjekt.

3. Innlevering av prosjektplan.

4. Innlevering av sammendrag av to fagartikler relevante for BA-oppgavens tema.

5. Presentasjon av bacheloroppgaveprosjektet. Bacheloroppgaven skal i løpet av prosessen presenteres i et 5-10 minutters framlegg for medstudenter og lærer(e).

6. Kommentar til framlegg. Grupper på to eller flere studenter skal i fellesskap kommentere medstudents framlegg om prosjektplanen, som de har fått tilgang til på forhånd.

7. To individuelle veiledningstimer.

Alle læringsaktiviteter og innleveringer vurderes til godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent senest tre uker før eksamen. Ved ikke godkjent innlevering gis det ett nytt forsøk i løpet av semesteret. Nærmere retningslinjer for læringsaktivitetene gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Bacheloroppgave.

Bacheloroppgaven er et individuelt, selvstendig og forskningsbasert arbeid der kandidaten formulerer en valgt problemstilling og svarer på den. Bacheloroppgaven kan leves inn enten skriftlig på 8000 - 9000 ord, der litteraturliste og vedlegg ikke er medregnet, eller på tegnspråk og har da et omfang på inntil 35 minutter video, der sammendrag og litteraturliste leveres skriftlig. Spesifikke retningslinjer for oppgaven gjøres tilgjengelig på Canvas.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom bacheloroppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i løpet av de to påfølgende semestrene. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny bacheloroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler