Hopp til innhald

UVN801N Norsk som andrespråk i voksenopplæringen 1

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Voksne innvandrere er en sammensatt gruppe. Mange i gruppen kan ha et mål om å oppnå norskferdigheter på høyt nivå for å ta høyere utdanning eller arbeidskvalifisering i Norge. For mange kan det også være aktuelt å kombinere formell opplæring med arbeidslivspraksis. Emnet UVN801N er det første i to delemner om norsk som andrespråk i voksenopplæringa. Dette første emnet gir en introduksjon til andrespråkslæring hos voksne, med særlig vekt på innlærere som har lang skolegang og utstrakte lese- og skriveerfaringer fra hjemlandet. I det påfølgende emnet, UVN802N, er hovedfokus på voksne innlærere som har lite skolegang og begrenset skriftkyndighet. Emnet UVN801N tar sikte på styrke lærernes faglige, didaktiske og pedagogiske kompetanse overfor voksne deltakere i norskopplæringa. I studiet vil voksenpedagogikk, videreutvikling av lese- og skriveferdigheter og kunnskapstilegnelse på andrespråket være sentralt.

Emnet retter seg mot lærere som underviser voksne innvandrere i norskopplæring i Norge. Emnet skal gi lærere økt innsikt i voksenpedagogiske problemstillinger, økt kompetanse i å utvikle norskferdigheter hos deltakerne, styrket evne til å legge til rette for god lese- og skriveutvikling på norsk for voksne.

Emnet utgjør det første av to delemner i et studium på i alt 30 studiepoeng.

Sentralt innhold i emnet er:

 • Voksnes læreprosesser, spesifikt den viderekomne innlæreren
 • Andrespråksteori
 • Andrespråkslæring hos voksne
 • Norsk som målspråk
 • Globale, lokale og individuelle aspekter ved skriftkyndighet (litterasitet)
 • Videre utvikling av lese- og skriveferdigheter og tekstkompetanse hos voksne
 • Faglæring og fagspråk på et andrespråk
 • Litterære tekster i andrespråksundervisning
 • Praksisfeltet som læringsarena
 • Kjennetegn ved språkferdigheter på høyt nivå (B1-B2-nivå)
 • Vurdering av språkferdigheter

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om utvikling av muntlig og skriftlig norsk når norsk er andrespråket
 • har kunnskap om norsktilegnelse i praksissituasjoner
 • har kunnskap om litterasitet (literacy) i et globalt, lokalt og individuelt perspektiv
 • har kunnskap om voksne i en læringssituasjon
 • har kunnskap om andrespråksutvikling og andrespråkstilegnelse
 • har kunnskap om tekstkunnskap og lese- og skriveteorier, morsmålets betydning for tanke- og kunnskapsutvikling og bruk av flere språk i klasserommet
 • har kunnskap om egna læringsressurser for voksne minoritetsspråklige, boklige og digitale
 • har kunnskap om norsk språkstruktur
 • har kunnskap om litteraturundervisning når norsk er andrespråket
 • har kunnskap om testing og vurdering av språkferdigheter og språknivå hos deltakere med god skolebakgrunn

Ferdigheter

Studenten

 • kan orientere seg om deltakernes lese- og skriveerfaringer og behovene de har nå
 • kan planlegge og gjennomføre en tilpasset undervisning som bidrar til å videreutvikle elevenes muntlige og skriftlige ferdigheter på andrespråket
 • kan bruke litterære tekster som ressurser for språk- og kulturlæring
 • kan legge til rette for morsmålsaktiviserende (morsmålsstøttet) læring også i den videre opplæringa
 • kan bruke adekvate læringsressurser, både digitale og analoge, med et kritisk blikk
 • kan vurdere andrespråksferdigheter og gi deltakere konstruktive tilbakemeldinger
 • kan tilrettelegge for gode læringssituasjoner på skole og i arbeidsliv

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide selvstendig og reflektert for å stimulere voksne minoritetsspråklige til å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter
 • kan begrunne egne didaktiske valg ut fra erfaringer og kunnskaper
 • kan møte voksne deltakere med respekt, interesse og kunnskaper om deres bakgrunn og behov
 • kan gjennomføre undervisning og vurdering som styrker deltakernes mestringsfølelse, selvtillit og identitet
 • kan ha forståelse for likheter og forskjeller i kulturelle uttrykk og handlinger, inkludert forskjeller i tekstkulturer og lærdomskulturer
 • kan ha forståelse for ulike måter å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter på

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er et nettbasert og går over ett semester (høst). De digitale samlingene er obligatoriske og en del av pensum på studiet. Det forventes at studentene skal arbeide både på nettet og på egen hånd mellom samlingene. På samlingene vil det i hovedsak være informasjon, korte forelesninger og ulike former for erfaringsutveksling.

Studiet vil benytte Høgskulen på Vestlandet sitt nettbaserte system for studiestøtte, Canvas. Canvas vil fungere som kommunikasjonskanal mellom faglærere og studenter. I Canvas vil det også bli lagt ut støtteark til forelesningene, og det er mulig å opprette diskusjonsforum hvor både studenter og faglærere kan delta.

Det vil bli utarbeidet en detaljert studie/undervisningsplan som inneholder tidspunkter for samlingene, emner for samlingene, forslag til leseplan, datoer for innlevering av tekster og emner for nettdiskusjoner og nettforelesninger. Studiestedet vil søke å gi studentene en oversiktlig og hensiktsmessig studiestruktur å forholde seg til. Undervisningsplanen vil bli lagt ut i Canvas før første samling.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • En kort fagtekst som skal leveres i høstsemesteret.
 • En muntlig presentasjon med refleksjoner over egen undervisning.

Emne, problemstilling og formelle krav til utforming blir gitt før arbeidet starter. Det skriftlige arbeidet skal leveres inn på motsatt målform av hjemmeeksamen. Det vil si at en av tekstene skal skrives på bokmål, den andre på nynorsk. (Studenter som ikke har hatt begge målformer som del av skolegang i Norge, har fritak fra dette kravet.)

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) i løpet av semesteret. Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent senest tre uker før eksamen.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldige ett studieår etter godkjenningen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 10 dager.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler