A60TEG105 Døves historie, kultur og språk

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Dette er det første emnet i faget Norsk tegnspråk. Faget består av emnene; "Døves historie, kultur og språk" og "Norsk tegnspråk i teori og praksis".

Dette faget tilsvarer et undervisningsfag i grunnskolen.

Studiet er lagt opp med praktiske øvelser i en teoretisk ramme.

Læringsutbytte

I løpet av studiet vil studenten tilegne seg grunnleggende ferdigheter i norsk tegnspråk (heretter: tegnspråk) slik at han eller hun kan forstå og selv delta i enkle samtaler om hendinger i hverdagen. Studenten skal kunne forstå enkle tegnspråktekster, bruke grunnleggende lingvistiske begrep for å beskrive norsk tegnspråks struktur, og tilegne seg kunnskaper om døves kultur og historie.

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • døves kultur og historie
 • hvordan tegnspråk har fått status som eget språk
 • døve som språklig og kulturell minoritet i Norge
 • språk- og kommunikasjonssituasjonen til ulike grupper av døve og tunghørte.
 • forskjeller mellom tegnede og talte språk

Ferdigheter

Studenten har ferdigheter i:

 • visuell oppmerksomhet
 • verbal og ikke-verbal kommunikasjon
 • tegnspråk på et grunnleggende nivå
 • tegnspråklig samhandling med tegnspråkbrukere
 • virkemidler fra drama og mime som kan bidra til å visualisere kommunikative uttrykk

Generell kompetanse

Studenten har generell kompetanse i:

 • språkbruksregler
 • tegnspråks struktur og oppbygning
 • å utføre enkle lingvistiske analyser av tegnede og talte språk.

Krav til forkunnskaper

Ingen 

Undervisnings- og læringsformer

Det veksles mellom arbeid i plenum, i mindre grupper og individuelt i språklaboratorium. Tegnspråkstudiet er et ferdighetsfag som krever mye praktisk språktrening og stor egeninnsats. For å oppnå tilstrekkelig tegnspråkkompetanse, forutsettes det at studentene deltar aktivt i tegnspråklige miljøer.

Arbeidskrav

 • Ekskursjoner til tegnspråklige miljøer
 • Krav om frammøte knyttet til noen av de obligatoriske læringsaktivitetene
 • Praktiske og teoretiske arbeidskrav.

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i de 3 påfølgende semestrene.

Ved ikke godkjente arbeidskrav får studenten et nytt forsøk, når det er mulig innenfor studieåret.

Vurderingsform

Individuell semesteroppgave med tema innenfor døves kultur, historie eller språk. Omfang 4500-5000 ord. Studenter med morsmåls-førstespråkkompetanse i tegnspråk kan leveres eksamensoppgaven på norsk tegnspråk og skal bestå av en 15-20 minutters film. Egne retningslinjer for semesteroppgaven publiseres elektronisk.

Innleveringsfrist blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny/utsatt eksamen gjennomføres ved innlevering av individuell bearbeidet oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler