BØA110 Digital Forretningsforståelse

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Faget skal gi grunnleggende kunnskaper i hvordan digitale ressurser og teknologier påvirker forretningsdrift og utvikling av virksomheter. 

Innhold 

Digitalisering betyr i utgangspunktet å gjøre noe digitalt. I en årrekke har vi digitalisert informasjon om virksomheten, kommunikasjon internt og eksternt med mer.  

Begrepet digitalisering har i dag imidlertid større rekkevidde enn tidligere digitalisering av informasjon, det handler om å i enda større grad digitalisere og automatisere prosesser, det handler om å sømløst kommunisere over flere kanaler, og det handler om å utnytte muligheter som nye teknologier presenterer, og ikke minst å transformere måten bedrifter fungerer på, å endre forretningsmodellene eller prinsippene bedriftene opererer etter. 

Faget skal gi en grunnleggende forståelse både for hvilke ressurser og systemer som finnes i virksomheter, informasjonen de inneholder, og hvordan de støtter bedriftens prosesser. I tillegg tar faget opp hvordan nye digitale teknologier påvirker og kan påvirke både rammevilkår og prinsipper for forretningsdrift innen ulike bransjer. Faget tar opp teknologier som regnes med under Industri 4.0, endring av forretningsmodeller og digital strategi.  

Fokus i faget er å kunne se mulighetene, og truslene, som teknologi representerer for bedrifter innenfor ulike bransjer.   

Læringsutbytte

Læringsutbytte 

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet kunne: 

Kunnskaper: 

 • Forklare hvordan bruk at digital teknologi kan gi ulike typer gevinster  
 • Beskrive hvordan forretningssystemer og annen digital teknologi støtte aktiviteter på ulike strategiske nivå i en bedrift 
 • Kjenne til bakgrunnen for det vi kaller digitalisering, både i teknisk og ledelsesmessig forstand.  
 • Kjenne til viktige digitale drivere (industri 4.0) og hvordan disse påvirker strategiske valg 
 • Kunne forklare hva en digital forretningsstrategi er 
 • Ha kunnskap om ulike analyseverktøy for å identifisere truslene og mulighetene digitale teknologier representerer 
 • Basiskunnskaper om hvordan maskinvare og programvare fungerer 
 • Ha kunnskap om ulike typer forretningssystemer, og om hvordan de støtter forretningsdriften 
 • Ha kunnskap om vanlige interne og eksterne datakilder for en virksomhet, og hvordan data fra disse kildene legger grunnlag for beslutninger. 
 • Ha kunnskap om hvordan data kan struktureres for å måle effekten av strategiske valg  

Ferdigheter: 

 • Identifisere egenskaper ved en bransje, og hvilke muligheter og trusler dette kan utgjøre for en bedrift i denne bransjen 
 • Identifisere en virksomhets verdikonfigurasjon 
 • Identifisere en virksomhets forretningsmodell 
 • Foreslå en digital forretningsstrategi basert på en bedrifts omgivelser og interne ressurser 
 • Foreslå digitaliseringstiltak for en bedrift, basert på strategien 
 • Vurdere digitale teknologiers potensiale for forretningsdrift og digital transformasjon 
 • Strukturere data for analyse i dimensjonale modeller 

Generell kompetanse: 

 • Forstå betydningen av det digitale i den løpende drift av en virksomhet, og teknologiutviklingen sin rolle i styring og utvikling av bedriften 
 • Kjenne nok til ulike teknologier til å kunne vurdere hvordan, og på hvilke områder, teknologiene vil virke inn på en bedrifts forretningsmodell  
 • Foreslå tiltak som tar utnytter digitale teknologier for å skape eller styrke konkurransefortrinn 
 • Vurdere de ansatte sin rolle i digitaliseringsprosesser.  

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav. Kunnskaper tilsvarende Markedsføring I og Grunnleggende organisasjonsfag og Bedriftsøkonomi. 

Anbefalte forkunnskaper

Noen forkunnskaper i samfunnsøkonomi og IT som arbeidsverktøy er en fordel.  

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings i fysiske og digitale klasserom, gruppearbeid og veiledning. 

Arbeidsformer 

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser. 

Kurset gjennomføres med en fagansvarlig som har ansvar for alle fysiske og digitale seanser. I tillegg er det ønskelig at hvert campus har en faglig kontakt-person, samt en eller flere studentassistenter. Fagansvarlige og studentassistener har et fysisk oppstarts-møte i starten av semesteret, og møter via Skype ved behov gjennom semesteret.  

Modul 1: Digitalisering og den 4. industrielle revolusjon 

Fysisk oppstart på Campus 1.  

Tematikker:  

 • Digitalisering som begrep 
 • Digitalisering - praktiske eksempler 
 • Industri 4.0 som begrep 
 • Teknologier i Industri 4.0 ++ 
 • Stordata 
 • Kunstig intelligens 
 • Automatisering/robotisering 
 • Blokk-kjeder 
 • Ulike typer -tech 
 • AR og VR 
 • Plattformøkonomi 
 • Sosiale medier/digital markedsføring 
 • m.m. 

Evaluering modul 1:  

 • Oppgave: Fordypning i en av industri 4.0-teknologiene. Svaret skal inneholde en kort forklaring av teknologien, referanse til en vitenskapelig vurdert artikkel som omtaler bruksområde(r) for teknologien, og et eksempel på praktisk bruk av teknologien. Leveres inn som enten en rapport på 2 sider, en video på maks 5 minutter eller en podkast (lydopptak) på maks 10 minutter. Oppgaven skal ha peer-to-peer evaluering, og vurderes til bestått/ikke bestått.  
 • Flervalgsoppgave, 20 spørsmål med alle hjelpemidler, vurderes til bestått eller ikke bestått. Grensen for å bestå er 10 rette.  

Modul 2: Digital modenhet 

Fysisk oppstart på Campus 2.  

Tematikker:  

 • Verdiskaping og verdikonfigurasjoner 
 • Kartlegging av digital modenhet 
 • Forretningsmodeller 
 • Prosesser 
 • Forretningssystemer 

Evaluering modul 2:  

 • Oppgave: Kartlegge verdiskaping, prosesser og den digitale modenheten i en lokal bedrift. Oppgaven skal inneholde maks 5 sider tekst. Oppgaven skal ha peer-to-peer evaluering, og vurderes til bestått/ikke bestått.  
 • Flervalgsoppgave, 20 spørsmål med alle hjelpemidler, vurderes til bestått eller ikke bestått. Grensen for å bestå er 10 rette.  

Modul 3: Digital forretningsstrategi og tiltak innen digitalisering 

Fysisk oppstart på Campus 3.  

Tematikker:  

 • Digital forretningsstrategi 
 • Tiltak innen digitalisering 
 • Balansert målstyring/business intelligence 
 • Konsekvenser ved digitalisering (GDPR) 
 • Datasikkerhet/cybersecurity 

Evaluering modul 3:  

 • Oppgave: For samme bedrift som ble analysert under modul 2 skal studentene formulere en digital forretningsstrategi og digitale tiltak som vil forbedre og øke digital modenhet hos bedriftene. Omfanget skal være maks 5 sider tekst. Oppgaven skal ha peer-to-peer evaluering, og vurderes til bestått/ikke bestått.  

For alle moduler:  

Digitale ressurser:  

 • Korte videoer med forklaring av modeller/teknologier 
 • Podkast(er) 
 • Opptak av fysisk oppstart 
 • En seanse med spørsmål og svar (Adobe Connect) i forbindelse med fagstoff 
 • En seanse med spørsmål og svar (Adobe Connect) i forbindelse med obligatorisk oppgave 

Arbeidskrav

1) 3 oppgaver som løses gruppevis og leveres inn 

2) Evaluering av medstudenters oppgaver 

3) 2 flervalgsoppgaver som vurderes til bestått eller ikke bestått 

Vurderingsform

1) Semesteroppgave basert på de obligatoriske oppgavene som skal løses i grupper (60% av endelig karakter).  

2) Skriftlig skoleeksamen, 2 timer (40% av endelig karakter). Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Dersom det ved ny eller utsatt prøve er færre enn 5 kandidater meldt opp i faget, kan skriftlig eksamen bli erstattet av muntlig eksaminasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skriftlige hjelpemidler

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • DIF001 (1) - Digital strategi og forretningsforståelse - Reduksjon: 7,5 studiepoeng