BERP2 Praksis 2. studieår, fokus på tilrettelegging av tiltak

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet innebærer at studenten er i veiledet praksis på en arena hvor ergoterapeuter jobber. I praksis skal studentene lære seg mer om ergoterapi i en praktisk setting, hvor de får mulighet til å prøve ut ulike ferdigheter. Hovedfokus vil være på å utføre ergoterapifaglig yrkesutøvelse under veiledning. Tilrettelegging av tiltak vil ha stort fokus. Studentene skal også gjennomføre læringsaktiviteter knyttet til praksisstudiene. Dette innebærer utarbeiding og oppnåelse av læringsmål og plan for praksisperioden, skriving av et narrativ og et journalnotat basert på ICF. 

I løpet av praksisperioden skal studentene under veiledning ha fokus på gjennomføring av arbeidsprosesser i ergoterapi. Dette inkluderer blant annet ulike undersøkelser, funksjonsvurdering, aktivitetsanalyse, problemformulering, tiltaksmål og plan, og planlegging og gjennomføring av tiltak under veiledning. I tillegg skal studentene ha fokus på tverrprofesjonelt samarbeid, refleksjon over egen og veileders faglige yrkesutøvelse (klinisk resonnering), delta i rapportering/dokumentering av utført arbeid (for eksempel ved bruk av ICF), og ha fokus på hvordan ergoterapeuter/studenter kan arbeide i tråd med kunnskapsbasert praksis.

I emnet skal studentene utarbeide læringsmål og plan for praksisperioden. Denne skal leveres kontaktlærer innen 1.5 uker etter oppstart av praksisperioden. Narrativet på 700 ord +/- 10% skal ha fokus på ergoterapi og klinisk resonnering, og skal leveres kontaktlærer før gjennomføring av praksisbesøk. Journalnotatet skal være på 300-700 ord, være basert på ICF, og leveres på Canvas 1 uke før praksisslutt.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • kan planlegge ergoterapeutiske tiltak i lys av kunnskapsgrunnlaget
 • kan utlede hvordan aktivitetsutførelse er et resultat av samspillet mellom menneske, aktivitet og miljø
 • kan undersøke betydningen av aktivitetsanalyse i ergoterapeutens arbeid
 • har aktuell kunnskap fra humanbiologi, medisin, psykologi, pedagogikk, humanistisk vitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi i utøvelsen av ergoterapi ved praksisstedet
 • kan gjøre rede for ergoterapeutens profesjonsutøvelse ved praksisstedet

Ferdigheter: Studenten...

 • kan benytte ergoterapeutiske arbeidsprosesser, redskaper og tiltak i nært samarbeid og under veiledning av ergoterapeut
 • kan gjennomføre aktivitetsanalyse for å tilrettelegge for meningsfull aktivitet og fremme helse på person-, gruppe- og/eller samfunnsnivå
 • kan formidle og dokumentere ergoterapi til brukere og samarbeidspartnere
 • kan beherske aktuelle kartleggings- og datainnsamlingsverktøy, inkludert ICF
 • kan utføre trinnene i kunnskapsbasert praksis under veiledning
 • kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere seg etter veiledning
 • viser seg skikket i utøvelsen av ergoterapi ved å møte mennesker med empati og respekt, opptre selvreflektert, utøve profesjonell atferd og etisk forsvarlig praksis

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan ta ansvar for egne læringsmål i samarbeid med veileder og kontaktlærer
 • kan ta ansvar for egen faglig yrkesutøvelse, samt evner til å justere denne under veiledning
 • er bevisst betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid
 • er bevisst betydningen av klientsentrert praksis
 •  kan etterkomme ergoterapeutens samfunnskontrakt, yrkesrolle og etiske retningslinjer samt annet relevant lovverk for helsepersonell i yrkesutøvelsen

Krav til forkunnskaper

Bestått første studieår, inkludert BERP1.

Anbefalte forkunnskaper

BER204 og BER206

Undervisnings- og læringsformer

I praksisperioden har studenten som hovedregel en ergoterapeut som veileder, som ukentlig veileder studenten. Læringsmål og plan følges opp av både kontaktlærer og veileder. Tema som er relevante for studentene og praksisstedet kan tas opp i de enkelte veiledningstimene.

Kontaktlærer fra utdanningen gir tilbakemelding på og godkjenner læringsmål og plan for praksis. Praksisoppfølging, vanligvis i form av praksisbesøk, gjennomføres av kontaktlærer omtrent midtveis i praksisperioden.

I praksisperioden skal studentene følge lover, instrukser, interne regler og arbeidstid som gjelder for den arbeidsplassen som de har praksis ved. Studentene har taushetsplikt på linje med annet personell ved arbeidsstedet. Ved studiets begynnelse undertegner hver student taushetsløfte for hele studietiden, inklusive praksisstudier. Utdanningen ønsker at studenten skal ha adgang til å delta i institusjonens/avdelingens møter og eventuelle internundervisning som kan være av betydning for utbytte av praksis. Dette er det opp til praksisplassen å bestemme.

Studenten skal ha tid til selvstudium tilsvarende en arbeidsdag pr uke. Avsatt tid til selvstudium skal tilpasses arbeidsrutiner på det enkelte praksissted og er noe student og veileder blir enige om. Det kan ikke spares opp studietid og slik forkorte praksis. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke; 30 timer ved praksisplassen og 10 timer til selvstudium.

Arbeidskrav

Ingen.

Vurderingsform

Det gjennomføres en vurderingssamtale mellom student og praksisveileder midtveis (havltidsvurdering) og en i slutten (sluttvurdering) av praksisperioden. Veileder og student fyller ut vurderingsskjemaene. Praksisveiledere innstiller til godkjent/ikke godkjent. Praksislærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksis.

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sin prestasjon i praksis, som inkluderer om læringsutbytte i form av mål og plan for praksis er oppfylt. I vurderingen inngår også gjennomføring av de skriftlige læringsaktivitetene narrativ og journalnotat. Faglærer godkjenner disse læringsaktivitetene.

Krav til 90% tilstedeværelse må være oppfylt.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halvveis i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. I varselet skal veileder angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksis. Det arrangeres ikke ny vurdering i et praksisemne. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon der praksisperioden i sin helhet må gjennomføres sammen med neste kull.