BYG119 Tegning DAK/BIM

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet skal legge til rette for en forståelse av bruken av tegninger og modeller som en av de viktigste kommunikasjonsmetodene mellom ulike aktører i byggeprosjekter.

Innhold:

 • Tegningsnivåer i forhold til prosjektfaser
 • Målsetting av tegning
 • Lagstruktur
 • Detaljtegninger
 • Skravur
 • Kvalitetskontroll og revisjon
 • 3d- modell
 • Flerfaglig modell, kollisjonskontroll
 • Terrengmodell

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten:

Kunnskaper

 • Kjenne til de grunnleggende prinsipper for tegningsproduksjon
 • Kjenne til begreper og innhold i en BIM-modell

Ferdigheter

 • kunne forstå og produsere enkle plan- og snitt-tegninger
 • kunne produsere en 3-d modell ved hjelp av dataprogram

Generell kompetanse

 • ha forståelse for nytten av samordningsmodeller i byggeprosjekter

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, Øvingstimer, Prosjektarbeid.

Arbeidskrav

3 oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

 • Individuell semesteroppgave (60% av endelig karakter). Oppgaven er gyldig i 3 semester etter avlagt ordinær eksamen.
 • Muntlig framføring av semesteroppgave (40% av endelig karakter).

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Faglig overlapping

 • BYG140 (1) - BIM og landmåling - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOB007 (1) - Teknisk tegning DAK - Reduksjon: 5 studiepoeng