BYG161 Mekanikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Mekanikk

 • Statikk: likevektsligningene, indre krefter for fagverk, tau og rammer
 • Fasthetslære: massegeometri, spenninger, tøyninger, deformasjon, knekking

Fluidmekanikk

 • Hydrostatikk: trykk i væsker, resultantkraft

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Ha grunnleggende kunnskaper i de naturvitenskapelige lover og kjenne til teorier og begreper innen grunnleggende mekanikk.
 • Prinsippet for bruk av likevektsligningene
 • Beregne krefter, moment og opplagerreaksjoner i enkle statiske system som bjelker, rammer og fagverk
 • Grunnleggende lineær elastisitetsteori

 

Ferdigheter:

 • Anvende de naturvitenskapelige lovene i mekanikk
 • Finne krefter i statiske bestemte og enkelte statiske ubestemte konstruksjoner
 • Regne og analysere moment, skjær og aksialkraft-diagram
 • Analysere spenningstilstanden til en konstruksjon
 • Dimensjonere enkle konstruksjoner

 

Generell kompetanse:

Ha kunnskap om grunnleggende prinsipp i statikk og fasthetslære, samt utføre enkle konstruksjonsanalyser

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Plenumsforelesninger og øvinger.

Arbeidskrav

9 obligatoriske øvinger og 1 lab-rapport må være utført individuelt må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator.

Jarle Johanessen: "Tekniske Tabeller".

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BYG141 (1) - Mekanikk og materialprøving - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • BYG103 (1) - Mekanikk - Reduksjon: 10 studiepoeng