BYG200 Materiallære

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Faget gir en grunnleggende teoretisk og anvendelsesorientert kunnskap om de viktigste konstruksjonsmaterialene betong, metall og tre. Egenskaper i forhold til styrke, bestandighet og miljø gjennomgås. Produksjon og anvendelse, samt prøving av materialer står sentralt.

Innhold:

 • Konstruksjonsmaterialers egenskaper
 • Materialers miljøpåvirkning
 • Fasthetslære, (eks. spenning og tøyning)
 • Betong
 • Metaller
 • Tre

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • kjenner til produktspekter, bruksområder, fremstillingsmetoder og materialprøvingsmetoder for våre vanligste materialer.
 • har kjennskap til risiko for helse og miljø som er forbundet med bruk av de enkelte materialene.
 • forstår og kan bedømme materialers karakteristiske egenskaper.
 • kjenner til prosedyre for materialprøving.

Ferdigheter:

Kandidaten kan foreta funderte vurderinger og valg når det gjelder funksjon og anvendelse av de forskjellige materialene.

 • kan velge, begrunne, presentere og diskutere faglige valg av materialer og løsninger for et byggverk, både selvstendig og i grupper.
 • kan forstå og håndtere relevant terminologi innen konstruksjonsmaterialer.
 • kan velge materialer ut fra egenskaper.

Generell kompetanse:

Kandidaten har innsikt i de enkelte konstruksjonsmaterialers egenskaper, muligheter og begrensninger samt deres miljømessige påvirkning og kan formidle dette.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Ekskursjon. Gjennomføring av laboratorieøvelser i grupper. Obligatoriske skriftlige innleveringer.

Arbeidskrav

3 øvinger og 2 lab-rapporter må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BYG101 (1) - Materiallære - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOB009 (1) - Bygningsmaterialer - Reduksjon: 5 studiepoeng