BYG300 Trekonstruksjoner og Statikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet skal legge til rette for en forståelse av virkemåten til trekonstruksjoner, satt inn i en bygningsmessig sammenheng. Emnet skal gi grunnlag for dimensjonering av enklere trekonstruksjoner.

Innhold:

 • Trevirkets oppbygning og egenskaper
 • Kontroll for normalkraft, torsjon, moment og skjærkraft
 • Kneknings- og vippingseffekter
 • Spesielle beregningsregler for lastfordeling, avstivning, sammensatte tverrsnitt m.v.
 • Kontroll av forskyvninger
 • Utforming og beregning av forbindelser: spiker, skruer, bolter, tømmerforbindelser, dybler
 • Gjennomgang av relevante blad i Byggforsk-serien
 • Brannmotstand
 • Massivtre

Emnet skal også legge til rette for en økt forståelse av virkemåten til konstruksjoner ved bruk av klassiske analysemetoder.

Innhold:

 • Arbeidsmetoden (Castiglianos teorem)
 • Deformasjon av bjelker, rammer og fagverk
 • Statisk ubestemte bjelker, rammer og fagverk
 • Plastiske beregningsmetoder (Bruddberegninger)

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten

Kunnskaper

 • ha grunnleggende kunnskaper om virkemåten til trekonstruksjoner og tre som et bærekraftig byggemateriale
 • ha kunnskaper om dimensjonerende situasjoner for trekonstruksjoner
 • ha grunnleggende kunnskaper om gjeldende regelverk for dimensjonering av trekonstruksjoner
 • ha grunnleggende kunnskap om virkemåten til konstruksjonssystemer
 • ha kunnskaper om konstruksjonsberegninger utført med arbeidsbetraktning
 • ha grunnleggende kunnskaper om plastiske analyser

Ferdigheter

 • Kunne redegjøre for bruken av tre som miljøvennlig byggemateriale.
 • kunne dimensjonere enklere elementer i trekonstruksjoner
 • kunne dokumentere beregninger for trekonstruksjoner
 • kunne analysere enklere konstruksjonssystemer
 • kunne utføre enkle plastiske analyser

Generell kompetanse

 • ha forståelse for hvordan tre kan benyttes i bygninger
 • ha forståelse for hvordan lastvirkninger i enkle konstruksjonssystemer opptrer og kan beregnes.
 • ha forståelse for hvilke situasjoner enkle konstruksjonssystemer skal dimensjoneres for

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG200 Materiallære, BYG105 Bygningskonstruksjoner

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Obligatoriske skriftlige innleveringer. Bedriftsbesøk/Ekskursjon.

Arbeidskrav

5 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Trestandard NS-EN 1995-1-1, NS-EN 1995-1-2
 • Formelbok: Stålkonstruksjoner - Profiler og formler
 • Alle kalkulatorar tillate 

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BYG120 (1) - Trekonstruksjoner - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BYG108 (1) - Beregningsmetoder - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOB072 (1) - Trekonstruksjoner - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOB073 (1) - Statikk - Reduksjon: 5 studiepoeng