Hopp til innhald

EVN1011 Tekniske utfordringer som maritim næring står overfor

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

15 undervisningstimer med hjemmeoppgaver (enkle) og mulighet for å ta eksamen

1. bolk, 2 timer:

 • Gjennomgang av metoder for risikoanalyser
 • Evaluering av sikkerheten forbundet med de nye utfordringene (personelloverføring, søk og redning, redningsutstyr, miljøskade)
 • Hjemmeoppgave

2. bolk, 2 timer:

 • Regulære og irregulære bølger
 • Bevegelser av moderne fartøy
 • Hjemmeoppgave

3. bolk, 2 timer:

 • Vurdering av hvilket drivstoff man skal velge for moderne fartøy
 • Hvordan dekke kompetansebehovet for å operere moderne fartøy, innhold i aktuelle kurs
 • Hjemmeoppgave

4. bolk, 2 timer:

 • Offshore vind og bevegelser av vindkraftanlegg
 • Krav til og gjennomføring av konstruksjon og installasjon av offshore vindkraftanlegg
 • Hjemmeoppgave

5. bolk, 2 timer:

 • Dimensjonering av havmerder
 • Dimensjonering versus operasjon av havmerder langt til havs
 • Hjemmeoppgave

6. bolk, 2 timer:

 • Polar Code for operasjon i polare strøk
 • Søk og redning i polare strøk
 • Hjemmeoppgave

7. bolk, 3 timer

 • Gjennomgang av sikring av verdier (cybersikring i praksis, brann og grunnstøting, forsikringsselskapenes rolle)
 • Hvordan vil myndighetene følge opp de nye utfordringene som maritim næring står overfor
 • Oppsummering av kurset

Læringsutbytte

Kunnskap Studentene skal ha kunnskap om de utfordringene som stilles til maritim næring med hensyn til miljø og klima, slik at de kan bidra til å ta beslutninger innen tekniske aktiviteter som er relevante.

Ferdigheter Studentene skal ha tilstrekkelig med kunnskaper slik at de kan delta i en faktabasert diskusjon om tekniske utfordringer innen temaet.

Generell kompetanse Studenten skal ha generell kompetanse til å forstå de tekniske utfordringene som stilles til maritim næring med hensyn til miljø og klima.

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse med vekt på realfag / tekniske fag.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning består av webinar. Det vil være forelesninger hvor studentene kan stille spørsmål og få svar direkte. I tillegg vil det være interaksjon i felles forum på digital læringsplattform og én-til-én kommunikasjon. Enkle hjemmeoppgaver som diskuteres i klassen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten får diplom for deltaking om tilfredsstillande svar er gitt på tre heimeoppgaver. For å gå opp til eksamen må også det også vere gitt tilfredsstillande svar på tre heimeoppgaver.

Vurderingsform

Skriftleg individuell heimeeksamen (ikkje obligatorisk) - 4 timar

Karakterskala: bestått / ikkje bestått

Det blir utskrive kursbevis til dei som ikkje tek eksamen dersom dei får godkjent tre heimeoppgåver.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidlar kan nyttast. Det skal ikkje kopierast frå nettet, og det skal ikkje vere samarbeid mellom kandidatane.

Mer om hjelpemidler