EVOBON801 Begynneropplæring 1, emne 1

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet inneholder matematikkfaglige og norskfaglige temaer som samlet gir grundig innføring i arbeidet med den første lese-, skrive- og matematikkopplæringen i skolen. Vi utvikler og prøver ut aktive læringsformer og undersøker utvalgte læremidler i lys av nyere forskning om barns læring. I matematikk vektlegges barns tallforståelse, måling og geometri. I norsk vektlegges språkutvikling, stadier i lese- og skriveutviklingen og estetiske opplevelser med litteratur. Muntlige ferdigheter står sentralt i emnet.

Overgangen fra barnehage til skole har en viktig plass i studiet. Læreplanene i barnehage og skole vil danne utgangspunkt for analyse og diskusjon om læringsmål, metoder og arbeidsformer i begynneropplæringen. I dette inngår diskusjoner knyttet til fagfornyelsen, og hvilke konsekvenser dybdelæring, kjerneelementer og tverrfaglige tema får for læringsarbeidet. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • Har kunnskap om teorier og forsking om den første lese-, skrive- og matematikkopplæringen
 • Har kunnskap om kartlegging, vurdering og tilpasset opplæring
 • Har kunnskap om overgangen barnehage-skole
 • Har kunnskap om læreplanene for barnehage og skole
 • Har kunnskap om ulike læremidler i den første lese-, skrive- og matematikkopplæringen
 • Har kunnskap om barns lek og aktive og utforskende læringsaktiviteter i begynneropplæringen
 • Har kunnskap om barns tallforståelse, geometri, måling og matematikksamtaler
 • Har kunnskap om barns språkutvikling og språkstimulerende aktiviteter, og den første lese- og skriveopplæringen
 • Har kunnskap om barnelitteratur og litterære samtaler 

Ferdigheter

Studenten

 • Kan planlegge og gjennomføre undervisning basert på forskning og teori om begynneropplæring i norsk og matematikk, tilpasset gjeldende læreplan for 1.- 4. trinn
 • Kan anvende kunnskapen om overgangen mellom barnehage og skole til det beste for barns læring
 • Kan kartlegge elevenes faglige ferdigheter og legge til rette for tilpasset opplæring
 • Kan vurdere analoge og digitale læremidler ut i fra faglige kriterier
 • Kan legge til rette for lekpregete og elevaktive læringsformer
 • Kan planlegge og gjennomføre læringssamtaler i norsk og matematikk

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan legge til rette for at elever utvikler og videreutvikler grunnleggende ferdigheter
 • Kan vurdere og reflektere over egen praksis med utgangspunkt i gjeldende lovverk, læreplaner og forskning innenfor matematikk- og norskdidaktikk
 • Kan lese faglitteratur, skrive akademiske tekster og gi tilbakemelding til medstudenter
 • Kan formidle fagstoff omkring begynneropplæringen muntlig og skriftlig, i studiet og på egen skole

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er nettbasert med tre samlinger, der hver samling går over to dager. I samlingene vil det foregå undervisning, diskusjoner, utprøving av læringsaktiviteter, erfaringsdeling og presentasjon av arbeidskrav. Mellom samlingene skal studentene gjennomføre praksisopplegg på egen skole, samarbeide med medstudenter på nett og dele erfaringer fra studiet i eget kollegium. Alle innleveringer foregår på Canvas. Deltakerne arbeider i grupper gjennom hele studiet. Gruppene kommenterer hverandres arbeid og deltar i faglige diskusjoner.

Arbeidskrav

Studentene skal levere tre arbeidskrav innen fastsatte frister. Hele eller deler av arbeidskravene utføres i faggrupper som bestemmes av faglærere ved studiestart. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav som ikke blir godkjent har anledning til en ny innlevering etter frist fra faglærer. Alle arbeidskrav må være godkjente før eksamen kan avlegges. Godkjente arbeidskrav er gyldig i de to påfølgende semestre.

Arbeidskrav 1: Overgang barnehage-skole:

Muntlig framlegg i faggrupper på første samling. Gruppevise refleksjonsnotat som leveres inn i etterkant av samlingen.

Arbeidskrav 2: Lek som arbeidsform:

Gjennomføre undervisningsopplegg med utgangspunkt i lek som arbeidsform. Individuelt refleksjonsnotat på og en muntlig presentasjon i faggruppa på 2. samling.

Arbeidskrav 3: Samtaler i begynneropplæringen:

Hver faggruppe får utlevert et felles faglig tema som skal danne grunnlag for en samtale hver student skal utføre med en gruppe elever på egen skole.  Individuell fagtekst på ca 2000 ord.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, ca 25 min. Eksamen består av en forberedt del og en uforberedt del.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler