Hopp til innhald

FØS8112 Organisering og ledelse i havbruksnæringen

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir studentene innføring i grunnleggende problemstillinger knyttet til organisering, ledelse og HR-funksjon i virksomheter generelt og i havbruksnæringen spesielt. Emnet gir studentene innsikt i begreper og teorier med vekt på praktiske utfordringer og dilemma.

Læringsutbytte

En kandidat skal oppnå følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om begreper og teorier knyttet til:

 • verdiskaping og måloppnåelse i organisasjoner
 • ulike organisasjonsformer og-strukturer
 • forhold mellom individ, organisasjon og samfunn
 • kultur, makt og konflikt i organisasjoner
 • kommunikasjons- og beslutningsprosesser i organisasjoner
 • læring, innovasjon og endring i organisasjoner
 • ledelse i og av organisasjoner
 • legitimitet og organisasjoners samfunnsansvar
 • den norske arbeidslivsmodellens betydning for organisasjon og ledelse
 • konsekvensene av globalisering og digitalisering for organisering og ledelse
 • sentrale HR-prosesser
 • HR-funksjonens rolle som bidragsyter i verdiskapningsprosessen slik at organisasjonen kan nå sine mål

Ferdigheter

Ved fullført emne kan kandidaten anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å:

 • beskrive virksomheters fungering og anvende teorier og modeller i egen organisasjon
 • analysere ulike problemstillinger og identifisere behov for endring
 • være pådriver, ressursperson og støttespiller for å fremme effektivitet, trivsel, godt arbeidsmiljø, legitimitet og måloppnåelse

Generell kompetanse

Ved fullført emne har kandidaten kompetanse til å:

 • reflektere over egen organisasjons fungering
 • reflektere over egen praksis
 • identifisere muligheter og behov for endring og omstille disse til praktiske resultater

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til organisasjon og ledelse generelt og i havbruksnæringen spesielt kan være en fordel

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning og læringsaktiviteter i form av forelesninger, dialog, diskusjon, oppgaveløsning, selvstendig arbeid og gruppearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

To obligatoriske arbeidskrav/læringsaktiviteter må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Vurderingsform

Individuell prosjektoppgave

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skriftlige og printede hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler