Hopp til innhald

FØS8117 Digitalisering, lønnsomhet og bærekraft

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet ser nærmere på digitalisering med særlig fokus på lønnsomhet og bærekraft.

Digitalisering igangsettes sjelden for digitaliseringens skyld. For private virksomheter kan fokuset på digitalisering for å sikre eller øke lønnsomhet være en drivkraft og utløsende faktor. For offentlig virksomhet eller ulike organisasjoner og samfunnsenheter kan fokuset være på å sikre eller øke nytte eller verdi for brukere eller interessenter, eventuelt gevinstrealisering for å overføre ressurser til nye prosjekt eller virksomhetsområder.

Digitaliseringsprosjekter og digitaliseringsprosesser som planlegges og igangsettes for å gi økt kundeverdi eller økt brukerverdi kan kombineres med fokus på samfunnsansvar og bærekraft. Digitalisering kan bidra til bærekraftig utvikling.

Målet med emnet er å se nærmere på digitalisering innenfor rammen av lønnsomhet og bærekraft. FNs bærekraftsmål og virksomhetens lønnsomhet eller økonomiske rammer har betydning for virksomhetens overlevelse og suksess på lang sikt. Digitaliseringsprosjekter og prosesser som understøtter og bygger opp om lønnsomhet og bærekraft står i fokus i dette emnet. Emnet er ment som et av to introduksjonsemner som gir et grunnlag for videre studier innenfor temaet digital markedsføring og kommunikasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har tilegnet seg kunnskap omkring historie og utvikling av bærekraft som begrep og verdi for nærings-, arbeid- og samfunnsliv.
 • har kunnskap omkring teorier, begrep, prosesser, verktøy og metoder innen digitalisering, lønnsomhet og bærekraft.
 • kjenner til forsknings og utviklingsarbeid innenfor digitalisering, lønnsomhet og bærekraft.
 • har tilegnet seg kunnskap omkring lønnsomhetsbetydning for virksomheters langsiktige perspektiv.
 • har bred kunnskap om FNs bærekraftsmål.

Ferdigheter

Studenten kan

 • diskutere og kritisk reflektere over perspektiver på digitalisering, lønnsomhet og bærekraft i nærings-, arbeids- og samfunnsliv.
 • kan identifisere og analysere lønnsomhetsvurderinger og bærekraftsvurderinger i egen organisasjon, arbeidsplass eller virksomhet og se disse i sammenheng med digitaliseringsprosjekter og prosesser.
 • analysere ulike aspekter av digitalisering, lønnsomhet og bærekraft.

Generell kompetanse

Studenter har

 • utviklet oversikt og innsikt i metoder og verktøy for lønnsomhetsvurderinger og bærekraftsvurderinger knyttet til digitaliseringsprosjekter og prosesser.
 • kan aktivt bidra til initiering, planlegging og gjennomføring av prosjekter og prosesser med fokus på digitalisering, lønnsomhet og bærekraft på egen arbeidsplass, organisasjon eller virksomhet.
 • tilegnet seg kompetanse på samarbeid med andre om å løse praktiske og teoretiske problemer innenfor digitalisering, lønnsomhet og bærekraft.
 • tilegnet seg kompetanse omkring digitalisering, lønnsomhet og bærekraft i et globaliseringsperspektiv.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger med studentaktivitet gjennom diskusjon og problemløsning basert på individuell eller gruppevise oppgaver, muntlige presentasjoner, fysiske og/eller virtuelle ekskursjoner.

Samlingsbasert på Geilo.

Regelmessig nettbasert læringsaktivitet mellom de fysiske samlingene.

Obligatorisk læringsaktivitet

To arbeidskrav som kan være muntlige, teoretiske eller praktiske.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen 14 dager 100%. Karakterskala. A - F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skriftlige og trykte hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler