FLE117 Digital organisering og ledelse

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emner i dette kurset er relatert til organisering og ledelse i en digital tidsalder, for eksempel hvordan digitale teknologier og utnyttelse av disse muliggjør eller innebærer en transformasjon av:

• produkter og tjenester

• organisasjonsstrukturer og prosesser

• kjerneorganisasjonsevner

• ledelse

• intraorganisatorisk samarbeid

• samhandling mellom menneskelige ansatte og digitale løsninger som robotikk og kunstig intelligens.

I kurset blir også spørsmål knyttet til bærekraft, samt etiske dilemmaer og lovgivningsmessige spørsmål til bruk av digital teknologi i organisasjonsliv og verdiskaping, drøftet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt kurs har studenten kunnskap om og forståelse av:

 • hvordan digital teknologi muliggjør og medfører organisasjonstransformasjon
 • digital teknologi og digitale løsninger som kan påvirke organisasjonen, dens funksjon og måloppnåelse.
 • hvordan digital teknologi påvirker valg av struktur, kultur og praksis for organisasjonsform og ledelse.

Ferdigheter

Studentene er etter gjennomført kurs:

 • i stand til å forklare og diskutere hvordan digital teknologi muliggjør og medfører organisasjonstransformasjon
 • kan reflektere kritisk over, og anvende teorier og metoder innen organisering og digital transformasjon
 • kan delta konstruktivt og komme med forskningsbaserte forslag i organisasjons-endringsprosesser aktivert eller kreves av digital teknologi

Generell kompetanse

Studentene er etter gjennomført kurs:

 • i stand til å jobbe både uavhengig og i team med praktiske og teoretiske problemer
 • i stand til å presentere resultatene av slikt arbeid i muntlig og skriftlig form
 • kan formidle relevante temaer til både spesialister og ikke-spesialister
 • vet når ytterligere kompetanse er nødvendig, og hvor den kan bli funnet

Krav til forkunnskaper

Opptakskrav til programmet

Anbefalte forkunnskaper

Opptakskrav til programmet

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings i fysiske og digitale klasserom, gruppearbeid og veiledning.

Arbeidskrav

Hver student skal presentere en skisse til analyse av en organisasjon studenten kjenner.

Vurderingsform

Essay over oppgitt oppgave

Lengden på semesteroppgaven: ca. 20 sider (+/- 10%), skriftstørrelse 12, linjeavstand 1,5. Karakterskala: A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • DØL117 (1) - Bærekraftig digital organisering og ledelse - Reduksjon: 7,5 studiepoeng