ING172 Fysikk for byggingeniør

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

 • Kinematikk: Bevegelse i tredimensjonalt rom
 • Dynamikk: Newtons lover på vektorform
 • Bevaringslover: Energi, bevegelsesmengde og spinn
 • Termodynamikk: Tilstands-variabler, ideell gasslov, varmekapasitet og latent varme, energitransport, termodynamikkens hovedsetninger

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten:

Kunnskaper

 • Kunne beskrive bevegelse i rommet matematisk.
 • Ha inngående kjennskap til sammenhengen mellom krefter og bevegelse.
 • Ha kjennskap til hvorfor bevaringslover er sentrale i fysikk.
 • Ha inngående kjennskap til hvordan bevaring av energi, bevegelsesmengde og spinn kan brukes til å beregne objekters bevegelse.
 • Ha kjennskap til grunnleggende begreper i termodynamikk
 • Ha kjennskap til termodynamikkens hovedsetninger og konsekvenser av disse

Ferdigheter

 • Utføre beregninger (analytisk og numerisk) på modellsystemer ved hjelp av Newtons bevegelseslover.
 • Utføre beregninger (analystisk og numerisk) på modellsystemer ved hjelp bevaringslover.
 • Utføre beregninger (analytisk og numerisk) av varmestrømmer
 • Utføre beregninger med energiflyt i kvasistatiske termodynamiske prosesser.
 • Beherske et relevant begreps- og formelapparat.

Generell kompetanse

 • Forstå og formidle fysiske tankemåter og metoder, problemstillinger og løsninger både muntlig og skriftlig.
 • Kommunisere med andre fagpersoner ved hjelp av relevant fagterminologi.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Regneøvelser.

Arbeidskrav

5 obligatoriske innleveringer.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det er få oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen. Faglærer orienterer om eventuell endring av eksamensform innen 1. mars/1. oktober.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator, Læreboken.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • FOA033 (1) - Fysikk for bygg, mekanikk og fluidmekanikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BYG141 (1) - Mekanikk og materialprøving - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BYG103 (1) - Mekanikk - Reduksjon: 5 studiepoeng