ING2036 Systematisk HMS-arbeid

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Internkontrollforskriften med lovverk, kvalitetssystemer og introduksjon til kvalitetsledelse (ansvars-/linjeforhold, kartlegging, avvikshåndtering, revisjoner). Kvalitets- og miljøstandarder (EMAS, ISO, ISM). Introduksjon til faktorer som påvirker arbeidsmiljøet; ytre miljø, avfallsproblematikk og livsløpsanalyser.

Læringsutbytte

- Kunnskaper

 • Studenten kan redegjøre for relevant regelverk, kvalitetssystemer, kvalitetsledelse og problemstillinger knyttet til disse. Problemløsningsprosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet systematisk HMS arbeid.
 • Studenten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
 • Studenten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdets metoder og regelverk
 • Studenten har kunnskaper om fagområdets utvikling, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

 

- Ferdigheter:

 • Studenten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger kunne utarbeide kvalitetskontrollsystem og argumentere for sine valg.
 • Studenten kan reflektere over egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning.
 • Studenten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Studenten kan beherske relevante faglige uttrykksformer og verktøy.

 

- Kompetanse:

 • Studenten kan løse relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger som anonymitetsproblemstillinger, forhold mellom ledelse og ansatt, miljøhensyn.
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Studenten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og for eksempel ved bruk av multimedia.
 • Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet (bedriftskontakt, gruppearbeid) og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Studenten kan redegjøre for nytenking og innovasjonsprosesser

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøving og arbeidsmetoder, 10 sp. og Teknisk sikkerhet i prosessindustrien.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og prosjektarbeid. Prosjektoppgaven tilpasses de ulike studieretningene, for eksempel mot maritim virksomhet, offshore, offentlig virksomhet eller produksjonsbedrift/prosess.

Arbeidskrav

Nei, ingen

Vurderingsform

Del 1: Prosjektoppgave, teller 50 % på endelig karakter,

Del 2: Skriftlig eksamen, 4 timer, teller 50 % på endelig karakter.

Begge delene må bestås.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Skriftlig eksamen: Ingen hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • INGB070 (1) - HMS-Revisjon - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SI050 (1) - HMS-internkontroll - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SI075 (1) - HMS internkontroll - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ING3001 (NET) - HMS i verkstedindustrien - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • V 090 (1) - Systematisk HMS-arbeid - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • VERN002 (1) - Systematisk HMS-arbeid (V 090) - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • VERN002INT (1) - Systematisk HMS-arbeid (V 090) - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • INGB082 (1) - Systematisk HMS-arbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • INGB2082 (1) - Systematisk HMS-arbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2001 (1) - Systematisk HMS-arbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2035 (1) - Systematisk HMS-arbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng