ING2036 Systematisk HMS-arbeid

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Internkontrollforskriften med lovverk, kvalitetssystemer og introduksjon til kvalitetsledelse (ansvars-/linjeforhold, kartlegging, avvikshåndtering, revisjoner). Kvalitets- og miljøstandarder (EMAS, ISO, ISM). Introduksjon til faktorer som påvirker arbeidsmiljøet; ytre miljø, avfallsproblematikk og livsløpsanalyser.

Læringsutbytte

- Kunnskaper

 • Studenten kan redegjøre for relevant regelverk, kvalitetssystemer, kvalitetsledelse og problemstillinger knyttet til disse. Problemløsningsprosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet systematisk HMS arbeid.
 • Studenten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
 • Studenten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdets metoder og regelverk
 • Studenten har kunnskaper om fagområdets utvikling, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

 

- Ferdigheter:

 • Studenten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger kunne utarbeide kvalitetskontrollsystem og argumentere for sine valg.
 • Studenten kan reflektere over egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning.
 • Studenten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Studenten kan beherske relevante faglige uttrykksformer og verktøy.

 

- Kompetanse:

 • Studenten kan løse relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger som anonymitetsproblemstillinger, forhold mellom ledelse og ansatt, miljøhensyn.
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Studenten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og for eksempel ved bruk av multimedia.
 • Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet (bedriftskontakt, gruppearbeid) og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Studenten kan redegjøre for nytenking og innovasjonsprosesser

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøving og arbeidsmetoder, 10 sp. og Teknisk sikkerhet i prosessindustrien.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og prosjektarbeid. Prosjektoppgaven tilpasses de ulike studieretningene, for eksempel mot maritim virksomhet, offshore, offentlig virksomhet eller produksjonsbedrift/prosess.

Arbeidskrav

Nei, ingen

Vurderingsform

Del 1: Prosjektoppgave, teller 50 % på endelig karakter,

Del 2: Skriftlig eksamen, 4 timer, teller 50 % på endelig karakter.

Begge delene må bestås.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Skriftlig eksamen: Ingen hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • INGB070 (1) - HMS-Revisjon - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SI050 (1) - HMS-internkontroll - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SI075 (1) - HMS internkontroll - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ING3001 (NET) - HMS i verkstedindustrien - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • V 090 (1) - Systematisk HMS-arbeid - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • VERN002 (1) - Systematisk HMS-arbeid (V 090) - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • VERN002INT (1) - Systematisk HMS-arbeid (V 090) - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • INGB082 (1) - Systematisk HMS-arbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • INGB2082 (1) - Systematisk HMS-arbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2001 (1) - Systematisk HMS-arbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2035 (1) - Systematisk HMS-arbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng