ING3054 Prosjektarbeid i tverrfaglige team

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet forbereder studenten på arbeidssituasjoner hvor det kreves deltakelse i tverrfaglige team for å løse felles utfordringer og oppgaver. Metodikker vektlegges for etablering og målrettet styring av prosjektarbeid, samt hvilke forutsetninger som må tilfredsstilles for å lykkes i selve gjennomføringen.

Innledningsvis gjennomgås noen fundamentale begrep, metoder og betraktninger knyttet til etablering og gjennomføring av prosjektarbeid. Så følger en beskrivelse av teamarbeid, med hovedfokus på teamroller og hvordan slike roller påvirker teamets arbeid.

Studentene deles i grupper som sammen skal løse ulike oppgaver, herunder et større utredningsprosjekt samt flere praktiske øvinger. Underveis i løpet må deltakerne vare på en test som indikerer styrker og potensial i aktuell gruppe. Det vil også gis en tilbakemelding til hver enkelt deltaker, som er konfidensiell og kun for deltakerens egen bruk.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten:

Systemtenking

 • "Stakeholders" og "Requirements"
 • "Top-down" og "Bottom-up"-betraktninger
 • Livssyklus perspektiver
 • Informasjonsmodeller  

Kan gjøre rede for hva som karakteriserer arbeid i selvgående team

 • Kjennetegn og karaktertrekk ved ulike roller
 • Sammensetning av team
 • Analyse og vurdering av team

 

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan benytte begreper og metodikk som avgrenser og målretter prosjektarbeid
 • Kan selv delta konstruktivt i teamarbeid, og her kjenne egne styrker og hva som skal til for å kompensere for eventuelle svakheter. 
 • Kan presentere løsninger på en lettfattelig og forståelig måte for personer som ikke har spesialkompetanse innen eget fagfelt.
 • Kunne vurdere sammensetning av team, kunne foreslå hvordan team skal styrkes og eventuelt balanseres.

 

Generell Kompetanse:

Studenten:

 • Har forståelse for at gode løsninger krever samarbeid og innsats på tvers av fagdisipliner.
 • Har forståelse for at gode løsning må tilfredsstille både samfunnsmessige, miljømessige, økonomiske og tekniske rammebetingelser.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, "Case"- baserte oppgaver, teamarbeid.

Studieopplegget er "Case"-basert, konsentrert om en tidsbegrensede oppgave. Oppgaven løses av team, tilfeldig sammensatt med deltakere fra ulike studieretninger. (rundt 5-7 studenter i hvert team). Det gjennomføres i tillegg to praktiske oppgaver, hver oppgave varer en dag.  Teamet vurderes og gis tilbakemelding på styrker og/eller svakheter.

"Case"- oppgaven:

 • Presenteres innledningsvis av representant for relevant prosjektarbeid i regionen
 • Representerer et område som er viktig for arbeidslivet i regionen
 • Representerer et sentralt satsingsområde for høgskolen
 • Krever involvering fra alle fagdisipliner representert hos studentene 

Arbeidskrav

Deltar i Belbin Test

Bidrar i gruppens arbeid med prosjektoppgave

Vurderingsform

Mappe, 100 %.

Mappeeksamen består av

-  innlevert gruppeoppgave (50%)

-  2 innleverte refleksjonsnotat etter praktiske oppgaver (10%)

- Individuell test på slutten av semesteret (40%)

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • OR2-302 (1) - Ingeniørfaglig systememne - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING101 (1) - Teknologiledelse, økonomi og nyskaping - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING3112 (1) - Prosjektarbeid i tverrfaglige team - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • EVI1006 (1) - Systems Engineering - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING303 (1) - Systemtenking og innovasjon for ingeniører - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING3048 (1) - Prosjektarbeid i tverrfaglige team - Reduksjon: 10 studiepoeng