Hopp til innhald

KUN805 Dramapedagogikk og teaterproduksjon - videreutdanning

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet tilbys ikke studieåret 2024/2025.

Gjennom studiet får du mulighet til å utvikle deg i arbeid med dramapedagogiske læringsformer og uttrykksformer fra teater. Som student får du erfare og lære om kreative og estetiske læreprosesser og hvordan du selv kan utvikle dette med ulike grupper og alderstrinn i barnehager skoler /kulturskoler, institusjoner og kursvirksomheter hvor darma/teater står sentralt. Skaperglede, engasjement og utforskertrang vil ligge som bakgrunn for studiets hovedfokus. (ref.Strategidokument fra Regjeringa)

Studiet retter seg mot pedagoger som arbeider med drama og teater som fag eller metode i barnehage, skole kulturskole eller annet frivillig kulturliv. Studiet passer også for deg som bare vil lære mer om drama som læringsform og teaterproduksjon.

Gjennom studiet lærer du om:

 • Uttrykksformer og øvinger innen drama og teater
 • Teaterproduksjon med fokus på prosesser med barn og unge, amatører og pro.
 • Individuelle og kollektive utforskende, estetiske læreprosesser

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om hvordan en kan arbeide med ulike dramatiske og performative uttrykksformer i tverrfaglig arbeid.
 • har kunnskap om teaterproduksjonsarbeid, prosjektbeskrivelser, og søknadsskriving
 • har kunnskap om hvordan ledelse av kreative og estetiske læreprosesser i drama og teater kan tilpasses deltakare med forskjellig nivå og bakgrunn
 • har kunnskap om hvordan digitale verktøy kan integreres i forbindelse med drama og teaterarbeid
 • har forståelse av hvordan en kan sette opp sceneproduksjoner i ulike størrelser med ulike grupper.

Ferdigheter

Studenten

 • kan lede dramapedagogisk arbeid der estetiske læreprosesser, improvisasjon og samspill står sentralt
 • kan bruke et utvalg didaktiske verktøy i arbeid med drama og teater, individuelt og i grupper
 • kan gjennomføre drama- og teaterarbeid der fiksjon, rom, kropp og stemme har en sentral plass

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra aktivt til å skape et godt klima for drama- og teateraktiviteter i grupper
 • kan reflektere over egen didaktisk praksis og erfaring og kople dette til relevant teori

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Utdanning i kunstfag og/eller erfaring med undervisning eller ledelse av andre opplæringsaktiviteter i kultur- og kunstfeltet er ønskelig.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert som et samlings- og nettbasert studium. Det blir lagt inn to samlinger à to-tre dager i emnet.

Undervisningen varierer mellom praktisk skapende arbeid, forelesninger og veiledning. Det blir lagt til rette for at oppgaver blir tilpasset den enkelte students utdanningsbakgrunn og arbeidsplass.

For å sikre at studiet blir relevant og praksisnært, skal studentene teste ut uttrykksformer og metodikk med egne elever og dele erfaringene.

Utvikling av praktisk og didaktisk kompetanse i faget er avhengig av at du gjør egne erfaringer, innhenter kunnskap og bruker tid til oppøving og utprøving.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan gå opp til eksamen:

 • Presentere erfaringer fra utprøving av didaktisk opplegg i egen eller annen praksis
 • Obligatorisk oppmøte i undervisningen. 80% krav til oppmøte.

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Nærmere retningslinjer for læringsaktivitetene gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Mappevurdering med 2 deler:

Del 1: Refleksjonstekst rundt egen erfaring med drama og teaterfaglig arbeid

Del 2: Prosjektplan opp mot en kunstnerisk forestilling

Karakterskala: bestått/ikke bestått.

Dersom alle elementene ikke er levert til læringsmappa, blir mappevurderingen vurdert til «ikke levert»/«ikke møtt».

Ved ikke bestått vurderingsmappe, skal det leveres en omarbeidet vurderingsmappe til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler