MAS121 Marintekniske analyser

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i bruk av dedikert programvare (SESAM fra DnV-GL) til beregning av hydrostatikk/stabilitet, hydrodynamisk respons og forankringsanalyse for flytende marine konstruksjoner samt bruk av relevant regelverk.

 

Innhold

 • Teoretisk gjennomgang/forklaring av grunnleggende begreper
 • Programvarens muligheter og begrensninger
 • Praktisk bruk av programvaren for 2 utvalgte caser.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS121 Marintekniske analyser skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende begreper innen emnet
 • Kjenne til muligheter og begrensninger knyttet til beregningsmetodikken og benyttet programvare

Ferdigheter

 • Lage modell av et enkeltskrogs fartøy og en halvt nedsenkbar plattform ved hjelp av dedikerte programverktøy.
 • Beregne hydrostatikk og stabilitet, og utføre stabilitetskontroll i forhold til regelkrav
 • Beregne hydrodynamisk respons i en kortidstilstand.
 • Utføre forankringsanalyser og kontrollere resultatene i forhold til regelkrav

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i gruppe og skrive en teknisk rapport

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Studiets obligatoriske marintekniske fag.

Undervisnings- og læringsformer

Faget er i hovedsak prosjektbasert med gruppearbeid under veiledning, men noe relevant teori vil bli forelest. Innføring i dedikert programvare gjennom kursaktivitet vil bli gitt. Hver gruppe består av 4 +/- 1 personer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • Obligatorisk deltakelse på kurs i anvendt programvare, Sesam - 3 x 2 dager.

Vurderingsform

Mappevurdering. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Mappen inneholder:

 • To grupperapporter med vedlegg, som dokumenterer utførte beregninger og resultater.
 • Individuelt refleksjonsnotat over prosessen med gruppearbeid og egen innsats
 • Ukentlige timelister som dokumenter tidsforbruk og utførte oppgaver for hvert gruppemedlem.

Mappen får en samlet karakter, som settes individuelt.