MAS146 Grunnleggjande elektroteknikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet gir en grunnleggende forståelse av elektriske og elektroniske systemer. Emnet er bygget opp av tre moduler ved at det omhandler kretslære, elektromagnetisme og elektriske maskiner. Laboratorieøvelser er sentralt i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskaper om kretslære på komponentnivå og i et overordnet systemperspektiv.
 • Kandidaten har kunnskaper om magnetisme og elektromagnetisme.
 • Kandidaten har kunnskaper om ulike motortyper som brukes i industrien

Ferdigheter

 • Forstå begreper og klare å måle strøm, spenning og resistans.
 • Forstå begreper og regne med Ohms lov, effekt og arbeid.
 • Regne og måle på serie- og parallelkretser.
 • Forstå og regne på superposisjon, maske- og knutepunktanalyse.
 • Kunne gjøre beregninger på enkle motorkretser.
 • Kunne arbeide i relevante elektrolaboratorier og behersker aktuelle metoder og verktøy
 • Kunne arbeide både selvstendig og i team med laboratorieoppgaver.
 • Beherske grunnleggende målemetoder og metodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

 • Kunne formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Praktisk laboratoriearbeid er også sentralt i kurset. 

Arbeidskrav

3 Laboratorieøvinger med innlevering av rapport godkjent.

1 Innleveringsoppgave godkjent

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer, teller 100% av karakteren i emnet.

Det benyttes gradert skala A-F, der F er stryk. 

Hjelpemiddel ved eksamen

Formelsamling (utdelt med eksamen) og enkel kalkulator

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ELE141 (1) - Elektrofaglig basis 1 - Reduksjon: 5 studiepoeng