MAT102 Diskret matematikk og statistikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet skal gi en innføring i diskret matematikk, sannsynlighetsregning og statistisk metodelære som en dataingeniør/informasjonsteknolog trenger i studiet og utøvelsen av sin yrkeskarriere.

Innhold

 • Kombinatorikk
 • Sannsynlighetsregning
 • Diskrete/kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
 • Hypotesetesting, variansanalyse og beregning av konfidensintervall
 • Korrelasjon, regresjon, prinsipalkomponentanalyse
 • Partielle deriverte
 • Endelige automater og formelle språk
 • Kryptografi, inkludert RSA
 • Følger, rekker og konvergens

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAT102 Diskret matematikk og statistikk skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare hvordan statistikk kan brukes for å beskrive og evaluere måleresultater
 • Gjøre rede for grunnleggende sannsynlighetsteori, sentrale sannsynlighetsfordelinger og teorigrunnlaget for estimering, konfidensintervall og hypotesetesting
 • Forklare viktige sider ved konvergensbegrepet i forbindelse med følger og rekker
 • Gjøre rede for prinsippene bak kryptografi

Ferdigheter

 • Innhente, analysere og presentere numeriske data
 • Beherske grunnleggende sannsynlighetsregning og utføre estimering, hypotesetesting og enkle korrelasjons-/regresjonsanalyser
 • Avgjøre om følger eller rekker er konvergente
 • Bruke formelle metoder (språk, tilstandsmaskiner) for å presisere datamaskinens virkemåte

Generell kompetanse

 • Ha forståelse for omverdenen og statistikkens rolle for samspillet mellom den teknologiske utvikling og samfunnet
 • Forstå statistiske tenkemåter og metoder, og formidle disse skriftlig og muntlig.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Anbefalte forkunnskaper: MAT101 Diskret matematikk og programmering, eller tilsvarende, samt MAT100 /MAT108 Grunnleggende matematikk for ingeniører eller MAT104 Grunnleggende matematikk for informasjonsteknologi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneøvinger.

Arbeidskrav

4 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

 

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det er få oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen.

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • FOA181 (1) - Diskret matematikk II, sannsynlighetsregning og statistikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • FOA172 (1) - Sannsynlighetsregning og statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • FOA154 (1) - Diskret matematikk - Reduksjon: 5 studiepoeng