MAT103 Videregående matematikk for kjemiingeniører

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Dette er det andre av flere emner som til sammen dekker læringsutbyttene i matematikk for graden bachelor i ingeniørfag for kjemiingeniører.

Emnets målsetning er å gi studenten et utvidet grunnlag for den matematikken en ingeniør trenger i studiet og utøvelsen av sin yrkeskarriere.

Innhold: Følger, rekker og konvergens; taylorrekker; komplekse tall; funksjoner av flere variable; differensiallikninger; laplacetransformasjon; egenverdier og diagonalisering av matriser.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kan forklare viktige sider ved konvergensbegrepet i forbindelse med følger og rekker, og gjøre rede for oppbyggingen av taylorrekker og fourierrekker.
 • Kandidaten kan bruke partielle derivasjon til å bestemme gradienten, lokalisere og karakterisere ekstremalpunkt.
 • Kandidaten har forståelse for og kan regne med komplekse tall.
 • Kandidaten kan løse enkle differensiallikninger.
 • Kandidatene kan beregne Laplace-Transformasjonen til utvalgte funksjoner og dens inverse og kan kjenne til anvendelsen.
 • Kandidaten kjenner til begreper og metoder i lineær algebra, herunder singulære matriser, lineært avhengige og uavhengige vektorer, vektorrom, egenverdi og egenvektorer.
 • Kandidaten kan løse lineære ligningssystemer ved hjelp av matriser.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan velge matematiske metoder og utføre beregninger innenfor emnets temaer
 • Kandidaten kan forstå, begrunne og vurdere sine beregninger
 • Kandidaten kan anvende differensialligninger til å modellere og analysere ingeniørfaglige problemer.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har matematisk forståelse som er nødvendig for yrkesutøvelse og videre faglig oppdatering.

Krav til forkunnskaper

Forkunnskaper som inngår i studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneøvinger.

Arbeidskrav

4 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Formelark. Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAT202 (1) - Matematikk 2 for elektroingeniør - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAT203 (1) - Matematikk 2 for brann-, bygg-, HMS- og maskiningeniører - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAT201 (1) - Matematikk 2 for kjemiingeniør - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAT107 (1) - Videregående matematikk for maskiningeniører - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAT106 (1) - Videregående matematikk for elektroingeniører - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAT105 (1) - Videregående matematikk for byggingeniører - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • FOA163 (1) - Videregående analyse og lineær algebra - Reduksjon: 10 studiepoeng