MET202 Stabilitet i elkrafttekniske systemer

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Studentene skal tilegne seg en grundig innsikt og forståelse over de dynamiske prosessene som kan oppstå og interaksjonen mellom de forskjellige komponentene i elkrafttekniske systemer som generatorer, transmisjonslinjer og last. Emnet vil holde fokus på dynamisk analyse av effektflyt og spenningskvalitet i elkrafttekniske systemer. Videre vil synkronmaskinen og synkrongeneratoren stå sentralt i emnet med hensyn til dynamisk analyse, stabilitet av både mekanisk pådrag og nettfrekvens samt stabilitet av spenning og reaktiv effekt. Den transiente stabiliteten som karakteriserer effektsystemets evne til å gjenvinne og opprettholde stabiliteten i nettet etter en kort spenningsfall på nettet er også grundig studert.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kandidaten har kunnskap om hvilke faktorer som påvirker stabiliteten i elkraftsystemer
  • Kandidaten har kunnskap om fysiske fenomener og de dynamiske mekanismer som forårsaker ustabilitet og modeller som benyttes ved analyse og simulering av disse.

Ferdigheter

  • Kandidaten har kompetanse innen stabilitetsanalyse og kan foreta kvalitetsvurderinger av eksisterende anlegg
  • Kandidaten kan delta i teoretisk aktivitet i forbindelse med forskning- og utviklingsarbeid
  • Kandidaten behersker analysemetoder for spenning- og effektstabilitet

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan formidle informasjon om stabilitet i elkrafttekniske systemer knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk og engelsk.
  • Kandidaten kan delta i fagområdets utvikling.

Krav til forkunnskaper

Fullført bachelorgrad i elkraftteknikk.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og semesteroppgave. Regneøvelser.

Arbeidskrav

6 obligatoriske øvinger og 2 laboratorieoppgaver i hele semesteret. 4 regneøvinger og 2 laboratorieoppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Obligatorisk oppmøte på laboratorieøvingene.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Vil bli kunngjort i forkant av eksamen.

Mer om hjelpemidler