MET205 Elektriske motordrifter

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg avanserte emner innen elektriske motordrifter. Følgene temaer inngår:

  • Krafthalvledere og kraftomformere.
  • Likestrømsmotordrifter
  • Styring av elektrisk maskiner
  • Permanent Magnet motordrifter
  • Asynkronmotordrifter
  • Annen type motordrifter 

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne:

  • beherske matematikkmodell og kontroll algoritme av DC motor, asynkronmotor og permanent magnet motor, osv.
  • dimensjonere kraftomformer og motor for motordriftssystem.
  • vite hvordan å bygge opp motordrifter system.

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne designe og konstruere optimale og pålitelige motordriftssystemer.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal ha kompetanse i utvikling, simulering og implementasjon av motordriftssystem og reguleringssystem.

Krav til forkunnskaper

Fullført bachelorgrad i elkraftteknikk

Anbefalte forkunnskaper

ELE119 Kraftelektronikk eller tilsvarende

ELE114 Elektriske maskiner eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, selvstudium og mini-prosjekt

Arbeidskrav

Totalt: 3 obligatoriske øvinger og 1 mini-prosjekt.

3 obligatoriske øvinger og 1 min-prosjekt må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle typer kalkulator.

Mer om hjelpemidler