MET207 Vannkraftsystemer

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Studentene skal tilegne seg en grundig innsikt og forståelse over hvordan vannkraftsystemer bygges opp, virker og hvilke påkjenninger de utsettes for. Emne vil omhandle helheten innenfor vannkraftanlegg og dermed fokusere på elektrotekniske, byggtekniske og maskintekniske systemer. Emne vil også fokusere på prosjektering av nye vannkraftanlegg eller oppgradering av eksisterende anlegg.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om oppbygning og drift av vannkraftanlegg

Ferdigheter

Kandidaten har kompetanse innen vannkraftsystemer og kan foreta kvalitetsvurderinger av eksisterende anlegg

Kandidaten kan delta i prosjektrelatert arbeid innen vannkraftsystemer.

Generell kompetanse

Kandidaten kan formidle informasjon om vannkraftsystemer knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger på norsk og engelsk.

Kandidaten kan delta i fagområdets utvikling

Krav til forkunnskaper

Fullført bachelorgrad i elkraftteknikk

Undervisnings- og læringsformer

Prosjektbasert undervisning

Arbeidskrav

Gruppeprosjekt med veiledning av faglærer. Innlevert prosjektrapport må godkjennes for å få adgang til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler