MET207 Vasskraftsystem

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Studentene skal tilegne seg en grundig innsikt og forståelse over hvordan vannkraftsystemer bygges opp, virker og hvilke påkjenninger de utsettes for. Emne vil omhandle helheten innenfor vannkraftanlegg og dermed fokusere på elektrotekniske, byggtekniske og maskintekniske systemer. Emne vil også fokusere på prosjektering av nye vannkraftanlegg eller oppgradering av eksisterende anlegg.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om oppbygning og drift av vannkraftanlegg

Ferdigheter

Kandidaten har kompetanse innen vannkraftsystemer og kan foreta kvalitetsvurderinger av eksisterende anlegg

Kandidaten kan delta i prosjektrelatert arbeid innen vannkraftsystemer.

Generell kompetanse

Kandidaten kan formidle informasjon om vannkraftsystemer knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger på norsk og engelsk.

Kandidaten kan delta i fagområdets utvikling

Krav til forkunnskapar

Fullført bachelorgrad i elkraftteknikk

Undervisnings- og læringsformer

Prosjektbasert undervisning

Arbeidskrav

Gruppeprosjekt med veiledning av faglærer. Innlevert prosjektrapport må godkjennes for å få adgang til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel