MET504 Videregående reguleringsteknikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet dekker forståelse over de grunnleggende og innføring i mer avanserte, moderne prinsipper og teknikker innen modellering, simulering, analyse og design av reguleringssystemer. Emnet tar først temaer fra klassisk reguleringsteknikk som dynamisk modellering, frekvensanalyse og stabilitet samt instilling av PID-regulatorer for monovariable (SISO = Single-Input-Single-Output) systemer. Videre, studeres temaer fra multivariabel (MIMO = Multiple-Input-Multiple-Output) reguleringssystemer basert på tilstandsrom og diskrete systemer, for å danne et grundig kjennskap for arbeidet med dagens problemstillinger innen et stort teknisk-vitenskapelig område som inneholder elektriske, mekaniske, termisk-energi, samt trykk- og strømningsystemer og liknende. Sist, skal moderne problemstillinger som system ytelse og optimalisering adresseres gjennom Model Predictive Control (MPC) som er en av de mest suksessrike teknikker innen dagens reguleringssystemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om matematisk beskrivelse, analyse og design av kontinuerlige og diskrete prosesser basert på klassisk modellering, mer avanserte systemer basert på tilstandsrom og optimalisering.

Ferdigheter

Kandidaten kan gjennomføre design-, kontroll-, optimalisering- og stabilitetsanalyse og kan foreta kvalitetsvurderinger av eksisterende reguleringssystemer. Kandidaten kan delta i teoretisk aktivitet i forbindelse med forskning- og utviklingsarbeid. 

Generell kompetanse

Kandidaten kan formidle informasjon om reguleringsteknikk og stabilitet i moderne automatiseringssystemer knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk og engelsk. Kandidaten kan delta i fagområdets utvikling i samfunnet.

Krav til forkunnskaper

Fullført bachelorgrad.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstudium, laboratoriearbeid, regneøvelser

Arbeidskrav

Totalt: 5 obligatoriske øvinger og 3 laboratorieoppgaver.

Godkjent arbeidskrav er valid innen de neste 3 semestre.

Vurderingsform

4 timers skriftlig eksamen. Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kunngjøres ved semesterstart

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • MET206 (1) - Videregående reguleringsteknikk - Reduksjon: 5 studiepoeng