MGUPR301 Praksis 3. år, 25 dg

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Dette er tredje praksisemne og en obligatorisk del av grunnskolelærerutdanningen.

Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og retningslinjene for praksisstudiet i grunnskolelærerutdanningen.

Gjennom studiet skal studentene møte utfordringer og krav som stilles til en profesjonell grunnskolelærer. Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledning og vurdering av studenter er et felles ansvarsområde mellom praksislærere og høgskulelærere. Praksisopplæring og studiefag henger tett sammen. Denne helheten er avgjørende for den kompetansen studenten får som grunnskolelærer. Praksisskolen er en læringsarena på lik linje med høgskolen. De forskjellige aktørene skal samarbeide om å utvikle studentenes lærerkompetanse. Kunnskap fra fagstudiene bringes ut i praksis og erfaring fra praksis bringes tilbake til fagstudiene. Dette skal danne grunnlaget for studentenes evne til å utvikle faglig og didaktisk kompetanse.

Hovedtema for praksisstudiet de tre første studieåra er lærerrollen, lærerarbeidet, elevmangfoldet, skolen som organisasjon og lærerens tilrettelegging for læring av fag for trinn 5-10. I tredje studieår vil studentene arbeide videre med hovedtemaene fra første og andre studieår.

I tredje praksisår er hovedfokuset rettet mot skolen som organisasjon.

Tema som kan brukes som utgangspunkt for samtaler med studentene: flerkultur, estetiske læreprosesser, bærekraftig utvikling, begynneropplæring, tilpasset opplæring, vurdering og grunnleggende ferdigheter.

Læringsutbytte

Ved fullført praksisemne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om gjeldende lov- og planverk om det helhetlige opplæringsløpet med vekt på overgangene fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående
 • har kunnskap om skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet
 • har kunnskap om metoder knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte undervisning og læring på bakgrunn av profesjonsetiske perspektiv
 • kan samhandle med elever, foresatte, kolleger og andre interne og eksterne aktører
 • kan identifisere og drøfte tiltak for å håndtere mobbing og trakassering og bidra til positiv utvikling av skolens læringsmiljø

Generell kompetanse

Studenten

 • har endrings- og utviklingskompetanse som bidrar til engasjement for elevene, og samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • har utviklet egen læreridentitet, kommunikasjons- og relasjonskompetanse.
 • kan opptre profesjonelt og rette seg etter gjeldende normer, regler og lover i arbeidslivet

Krav til forkunnskaper

MGUPR201

Undervisnings- og læringsformer

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgaver til praksislærer så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, møter og skole-hjem-samarbeid. I tillegg skal studenten observere når praksislærer og medstudenter underviser og vil bli trukket inn som medlærere når andre har undervisningsansvaret, f.eks. ved gruppedeling eller i elevveiledning.

Arbeidskrav

 • Det er obligatorisk å gjennomføre 25 dager praksis i grunnskolen
 • Det er obligatorisk å delta på profesjonsdager. Studenter må ha 80 % fremmøte.
 • Det er obligatorisk fremmøte til praksisforberedende møter/undervisning.
 • Egne læringsmål: Studenten skal utarbeide et notat med egne læringsmål før praksisperioden basert på læringsutbytteformuleringene i emneplanen. Notatet skal inneholde refleksjon over læringsmålene og forventninger til medstudenter, praksislærer og praksisskole.
 • Planleggingsdokument: Når studenten har ansvaret for en undervisningsøkt, skal studenten lage et planleggingsdokument. Planleggingen kan gjerne gjøres i samarbeid med medstudenter og etter veiledning fra praksislærer. Praksislærer skal motta dokumentet i god tid før undervisningen slik at studenten kan få veiledning før undervisningsøkten.
 • Selvevaluering: Studenten skal skrive en selvevaluering underveis i praksisåret og ved avslutning av praksisperioden. 
 • Evaluering: Studenten skal evaluere praksisperioden.

Vurderingsform

25 dager praksis.

Karakterskala Bestått/Ikke bestått.