MGUPR401 Praksis 4. år, 20 dg

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Dette er fjerde praksisemne og en obligatorisk del av grunnskolelærerutdanning. Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og retningslinjene for praksisstudiet i grunnskolelærerutdanningen.

Gjennom studiet skal studentene møte utfordringer og krav som stilles til en profesjonell grunnskolelærer. Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledning og vurdering av studenter er et felles ansvarsområde mellom praksislærere og høgskulelærere. Praksisopplæring og studiefag henger tett sammen. Denne helheten er avgjørende for den kompetansen studenten får som grunnskolelærer. Praksisskolen er en læringsarena på lik linje med høgskolen. De forskjellige aktørene skal samarbeide om å utvikle studentenes lærerkompetanse. 

Kunnskap fra fagstudiene bringes ut i praksis og erfaring fra praksis bringes tilbake til fagstudiene. Dette skal danne grunnlaget for studentenes evne til å utvikle faglig og didaktisk kompetanse. 

Hovedfokus for praksisstudiet i 4.studieår er å utvikle en mer inngående kunnskap om læreprosesser og lærerens tilrettelegging for læring av fag. Dette omfatter også ferdigheter i læringsledelse og dypere forståelse av elevmangfold.

Læringsutbytte

Ved fullført praksisemne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • har inngående kunnskap om barn og unges utvikling, læring og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og digitale kontekster og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov

Ferdigheter

Studenten

 • kan ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses elevenes behov
 • kan vurdere lokale læreplaner kritisk i lys av overordnede styringsdokumenter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å involvere og bygge relasjoner til elever og foresatte
 • kan kritisk reflektere over egen og andres praksis med referanse til teori og forskning

Krav til forkunnskaper

MGUPR301

Undervisnings- og læringsformer

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgaver til praksislærer så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, møter og skole-hjem-samarbeid. I tillegg skal studenten observere når praksislærer og medstudenter underviser og vil bli trukket inn som medlærere når andre har undervisningsansvaret, f.eks. ved gruppedeling eller i elevveiledning.

Arbeidskrav

 • Det er obligatorisk å delta på profesjonsdager. Studenter må ha 80 % fremmøte.
 • Det er obligatorisk fremmøte til praksisforberedende møter/undervisning.
 • Egne læringsmål: Studenten skal utarbeide et notat med egne læringsmål før praksisperioden basert på læringsutbytteformuleringene i emneplanen. Notatet skal inneholde refleksjon over læringsmålene og forventninger til medstudenter, praksislærer og praksisskole.
 • Planleggingsdokument: Når studenten har ansvaret for en undervisningsøkt, skal studenten lage et planleggingsdokument. Planleggingen kan gjerne gjøres i samarbeid med medstudenter og etter veiledning fra praksislærer. Praksislærer skal motta dokumentet i god tid før undervisningen slik at studenten kan få veiledning før undervisningsøkten.
 • Selvevaluering: Studenten skal skrive en selvevaluering underveis i praksisåret og ved avslutning av praksisperioden. 
 • Evaluering: Studenten skal evaluere praksisperiode

Vurderingsform

Karakterskala Bestått/Ikke bestått.