NAB2011 Varme- og strøymingslære

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

Kontinuitetslikning, Bernoullis likning, strøyming i røyr med og utan tapsledd, krinsprosessar: Ottomotoren, dieselmotoren, kjølemaskina/varmepumpa, kompressoren, gassturbina og dampturbina, pumper, røyr- og pumpekarakteristikk, driftspunkt. 

Læringsutbytte

- Kunnskapar:

Kan rekna ut energilikninga for opne og lukka system med stasjonær strøyming. Dei kan bruka kontinuitetslikninga og Bernoullis likning i berekningar. Studentane kan nytta diagrammet for fuktig luft og kombinere med klimatiske tilhøve for å vurdere luftskifte i lasterom. Dei kan utføra berekningar innan termodynamiske krinsprosessar til turbinar, kompressorar, kjølemaskinar, varmepumper, ottomotoren og dieselmotoren. Studentane kan rekna ut trykktap ved laminær og turbulent strøyming, og dei kan utføra berekningar som bakgrunn for røyr- og pumpekarakteristikkar, som igjen dannar driftspunkt og styrer regulering av pumper.

- Ferdigheitar:

Kan drifte lasterom på ein måte som er fordelaktig for varelasta med utgangspunkt i temperatur og luftfukt. Dei kan berekna driftspunkt av pumper for å handsama flytande last. Studentane kan vurdere ressursbruken ved drift av skip og fartøy.

- Generell kompetanse:

Kan kommunisere med maskinsjef og personell i maskinrom om tekniske innretningar, framdrift og handsaming og ivaretaking av last. Tileigna kunnskapar skal óg vera med å gi eit grunnlag i sentrale emne basert på konvensjonskrava i STCW 78 as Amended, tabell A-II/1 og A-II/2.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

NAB1001 Fysikk, NAB1022 Kjemi og NAB1030 Grunnleggjande Matematikk (eller parallelt). 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar og rekneøvingar.

Arbeidskrav

2 obligatoriske innleveringer. Begge må vera godkjent for å ta eksamen.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar

Hjelpemiddel ved eksamen

Godkjend kalkulator er: Casio fx-991EX. Høgskulen si Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) vert delt ut under eksamen.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • EVN1003 (1) - Utfordringer i maritim samhandling og kommunikasjon - Reduksjon: 10 studiepoeng
  • NAB2005 (1) - Teknisk drift av skip - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • NAB030 (1) - Varme og strømningslære - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • NAB019 (1) - Varme- og strømningslære - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • NA014 (1) - Varme- og strømmingslære - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • ING3024 (1) - Teknisk sikkerhet II - Reduksjon: 1 studiepoeng
  • ING2027 (1) - Strømningslære - Reduksjon: 1 studiepoeng
  • ING2026 (1) - Termodynamikk - Reduksjon: 1 studiepoeng
  • NAB2051 (1) - Varme og strømningslære - Reduksjon: 5 studiepoeng