Engelsk 2 | 1 -7. trinn | nettbasert

Etter- og vidareutdanning

Studietilbudet Engelsk 2, 1-7 gir videreutdanning i engelsk for lærere. Innholdet i studiet retter seg i hovedsak mot undervisning på barnetrinnet.

Studiet har to emner på 15 studiepoeng hver som bygger på hverandre. Emne 1 blir undervist i høstsemesteret og emne 2 i vårsemesteret. Engelsk 2 bygger på Engelsk 1.

Hva lærer du?

Du får større innsikt i språkopplæring, fagkunnskap og fagdidaktikk på barnetrinnet. Det omfatter også videreutvikling av dine egne språkferdigheter og tekstkompetanse.

Du får en innføring i et rikt og variert utvalg tekster både til videre personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning på barnetrinnet.

Studiet gir deg dypere kunnskaper om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur, i tillegg til å fokusere på hva som kjennetegner elever på barnetrinnet og deres språkutvikling.

Du lærer også om tema som for eksempel kommunikasjon, språklig og kulturelt mangfold, vurdering og utvikling av digitale ferdigheter i engelskfaget.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som en del av undervisningen i emne 2 om våren, men er ikke obligatorisk. Det vil derfor bli tilbudt et alternativt opplegg for de som velger ikke å dra. Reiseutgifter, opphold og kursavgift betales av den enkelte student. Se https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses/»

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår på engelsk og er nettbasert. Nettundervisningen består av forelesninger, presentasjoner, seminar og gruppeinndelte økter.  Nettundervisning er på torsdager kl. 13:30 til 15:30.

Vi bruker læringsplattformen Canvas og konferanseverktøyet Zoom til kommunikasjon med studentene. Du vil få tilgang til Canvas med mer informasjon før studiestart.

Den praktiske erfaringen til studentene er viktig i emnet, og det er et mål at studiet skal tilføre skolen du underviser på både oppdatert faglig og didaktisk kompetanse.

Vurderingsformer

  • Emne 1: Deleksamen – heimeeksamen og kunnskapsprøve
  • Emne 2: Deleksamen – semesteroppgåve og munnleg eksamen

Informasjon om arbeidskrav finner du i hver enkelt emneplan.

 

Kompetanse for kvalitet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».