Hopp til innhald

Studieplan - Forskarline GLU 1-7 og 5-10

Hausten 2023

Forskarlina for GLU 1-7 og 5-10 er eit tilbod til studentar som ønskjer å orientere seg særskilt inn i mot forsking, utover det som ligg i rammeplanen for GLU-utdanningane. Gjennom studiet vil studentane tileigne seg avansert kunnskap om vitskapsteori og metode og få høve til å arbeide med å utvikle eige forskingsprosjekt i dialog med forskingsmiljø ved fakultetet, inn i mot ph.d.-nivået. Studentane vil også, som del av opplegget for forskarlina, få høve til på førehand å ta deler av opplæringsdelen for ph.d.-programmet Studiar av danning og didaktiske praksisar. Dei vil også få arbeide med forskingsrelatert arbeid i stilling som forskingsassistent.

Stikkord for innhald:

 • Vitskapsteori og metode (15 stp)
 • Arbeid med utforming av prosjektplan for ph.d. i dialog med relevant forskingsmiljø
 • Kurs som del av opplæringsdel i ph.d.-programmet Studiar av danning og didaktiske praksisar (10 stp)
 • Forskingsrelatert arbeid som forskingsassistent

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten har:

 • avansert kunnskap om vitskapsteori og metode
 • inngåande kunnskap om vilkår for forsking på ph.d.-nivå
 • djuptgåande forståing for relevante danningsperspektiv og tilhøyrande didaktikk i eige fag og forskingsområde

Ferdigheiter
Studenten kan:

 • kritisk vurdere ulike vitskapsteoretiske og metodiske tilnærmingar i lys av og til bruk i eige master- og ph.d.-prosjekt
 • reflektere kritisk over forskingsetiske problemstillingar i forskingsprosjekt
 • kan utvikle adekvate forskingsdesign for å forske på didaktisk praksis

Generell kompetanse
Studenten kan:

 • formulere eigne forskingsspørsmål og problemstillingar og knyte desse til relevant vitskapteoretisk posisjon, tradisjon og metodisk framgangsmåte og i lys av teoriar om danning og didaktiske praksisar
 • kritisk reflektere over sentrale etiske implikasjonar av eige forskingsarbeid

Innhald

Hovudorganisering:

 • kurs i vitskapsteori og metode på masternivå (15 stp)
 • arbeid med forskingskvalifisering og prosjektutvikling inn i mot ph.d.
 • kurs – opplæringsdelen ph.d. (10 stp)
 • arbeid som forskingsassistent

Praksis

Ingen

Arbeidsformer

Studiet vert organisert i form av

 • fysiske og virtuelle samlingar basert på omvendt undervisning der virtuelle læringsressursar inngår som vesentleg del
 • studentens arbeid med eiga forsking- og forskaropplæring under rettleiing
 • studentens deltaking i forskargruppe(r) sine faglege aktivitetar
 • studentens arbeid som forskingsassistent i samarbeid med forskingsmiljøet

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Skriftleg og munnleg presentasjon av førebels tema for masterprosjekt. Om lag 1 s. eller rundt 250 ord.
 • Skriftleg og munnleg presentasjon av vitskapsteoretiske, metodiske og/eller forskingsetiske problemstillingar med relevans for masteroppgåve. Skriftleg i form av eit essay på ca 3000 ord. Munnleg presentasjon på nett eller samling. Deltaking i opposisjon mot medstudentars framlegging.
 • Øvingsoppgåve: Skriftleg analyse og munnleg presentasjon av kvantitative data. Nett eller samling
 • Øvingsoppgåve: Skriftleg analyse og munnleg presentasjon av kvalitative data. Nett eller samling
 • Prosjektskisse ph.d. (levert i semester 10)
 • Individuell muntlig presentasjon av skisse til komparativ artikkel eller artikkel som tar for seg danningstematikk knyttet til eget prosjekt som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Presentasjonen skal ha et omfang på ca. 20 minutter og være knyttet til et organisert gruppeseminar (PHD 901 - semester 11)
 • Revidert prosjektplan for ph.d. (semester 11)