Barn som leser i en bok.

Grunnleggende lese-, skrive-, og matematikkopplæring

Etter- og vidareutdanning

Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM) er et skreddersydd studietilbud som er faglig og didaktisk forankret med matematikkfaglige og norskfaglige temaer.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Du må være utdannet førskole- eller barnehagelærer.
  • Minst to års relevant undervisningserfaring på trinn 1-4
  • Du må være ansatt ved en skole.

  Mer om søknadsprosessen

  Hvorfor studere Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring?

  I denne videreutdanningen får du forskningsbasert kunnskap om undervisning på de fire laveste klassetrinnene i grunnskolen. Du skal lære om arbeidsmåter som passer fra 1. til 4. trinn, få kjennskap til hvordan praktisk-estetiske arbeidsmåter kan brukes i faget og utvikle en god forståing av sammenhengen mellom fag, fagdidaktikk og praksis. Fagfornyelsen vil stå sentralt i alle emner

  Hvordan er studiet bygd opp? 

  Dette er et toårig studium som består av fire 15-studiepoengsemner. Du har ett fag per semester.

  Første studieår 2024/2025 i Bergen:

  Andre studieår 2025/2026 i Bergen:

  Hva lærer du?

  Du får arbeide med tverrfaglige tema som: overgangen barnehage-skole, læreplananalyse, språk- og begrepslæring, det flerspråklige klasserommet, tilpasset opplæring og vurdering, og digitale læringsressurser.

  • I norskdelen av faget får du kunnskap om blant annet: lese- og skriveutvikling, elevtekstanalyse, multimodalitet, barnelitteratur, flerspråklighet og norsk som andrespråk.
  • I matematikk får du kunnskap om matematisk problemløsning, utforskende undervisning, elevers resonnering og argumentasjonsformer, kommunikasjon og representasjonsbruk, og algoritmisk tenkning.

  Studiet er praksisrettet ved at din egen yrkeserfaring blir knyttet til arbeidet. Du skal få prøve ut og reflektere over emne og fagstoff som blir tatt opp i undervisningen og se disse emnene i sammenheng med praksis.

  Målgruppe

  Innholdet i studiet retter seg mot undervisning på 1.-4. trinn. Målgruppen er deg som er utdannet førskole- eller barnehagelærer, har vært ansatt ved en skole i minst to år og er ansatt ved en skole under studiet. 

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  To elevar i klasserommet

  Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs