Grunnleggende lese-, skrive-, og matematikkopplæring

Etter- og vidareutdanning

Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM) er et skreddersydd studietilbud som er faglig og didaktisk forankret med matematikkfaglige og norskfaglige temaer.

Innholdet i studiet retter seg mot undervisning på 1.-4. trinn. Målgruppen er førskole-/barnehagelærere som er ansatt i skolen. Dette er et toårig studium som består av fire 15-studiepoengsemner. Du har ett fag per semester.

Hva lærer du?

Første studieår:

  • Emne 1: Hva er grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring?
  • Emne 2: Tilpasset opplæring og vurdering

Andre studieår:

  • Emne 3: Fordypning i norsk
  • Emne 4: Fordypning i matematikk

Arbeidsmåter som passer fra 1. til 4. trinn

I denne videreutdanningen får du forskningsbasert kunnskap om undervisning på de fire laveste klassetrinnene i grunnskolen. Du skal lære om arbeidsmåter som passer fra 1. til 4. trinn, få kjennskap til hvordan praktisk-estetiske arbeidsmåter kan brukes i faget og utvikle en god forståing av sammenhengen mellom fag, fagdidaktikk og praksis. Fagfornyelsen vil stå sentralt i alle emner.

Kombinasjon mellom norsk, matematikk og tverrfaglige tema

Du får arbeide med tverrfaglige tema som: overgangen barnehage-skole, læreplananalyse, språk- og begrepslæring, det flerspråklige klasserommet, tilpasset opplæring og vurdering, og digitale læringsressurser.

  • I norskdelen av faget får du kunnskap om blant annet: lese- og skriveutvikling, elevtekstanalyse, multimodalitet, barnelitteratur, flerspråklighet og norsk som andrespråk.
  • I matematikk får du kunnskap om matematisk problemløsning, utforskende undervisning, elevers resonnering og argumentasjonsformer, kommunikasjon og representasjonsbruk, og algoritmisk tenkning.

Studiet er praksisrettet ved at din egen yrkeserfaring blir knyttet til arbeidet. Du skal få prøve ut og reflektere over emne og fagstoff som blir tatt opp i undervisningen og se disse emnene i sammenheng med praksis.

Vurderingsformer

Emne 1 (Høst 2021): 3-dagers hjemmeeksamen

Emne 2 (Vår 2022)

  • Semesteroppgave, 60 prosent
  • Muntlig eksamen, 40 prosent

Samlingsdatoer

Nettundervisning: Tirsdager kl. 09.00–12.00.

Dato for samlinger, kull 2022, emne 1

Uke 36: tirsdag 6. september - torsdag 8. september
Uke 42: tirsdag 18. oktober - onsdag 19. oktober
Uke 47: tirsdag 22. november - onsdag 23. november

Kompetanse for kvalitet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».