Hopp til innhald

Studieplan - Bachelor i ingeniørfag, elektro for fagteknikere

Hausten 2016

Hos oss kan du som tidlegere har tatt 2-årig teknisk fagskole innen retningen Automatisering få fritak for inntil 60 sp., basert på innpass av fag fra den tekniske fagskolen. Dette medfører et 2-årig løp fram mot Bachelor i ingeniørfag.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått bachelorgrad i elektroingeniørfag skal ha følgende totale læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap:

 

 • Kandidaten har bred kunnskap som gir et fullverdig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning innen elektrofaget. Kandidaten har kunnskap om elektriske og magnetiske felt, bred kunnskap om elektriske komponentar, krinser og systemer.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap i matematikk, naturvitenskap, inkludert elektromagnetisme og relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i elektrofaglig problemløsning.
 • Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie og utvikling med vekt på elektroteknologi, ingeniørens rolle i samfunnet og konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
 • Kandidaten kjenner til forskings- og utviklingsarbeid innen eget fagfelt, samt relevant metodikk og arbeidsmåter innen elektrofaget.
 • Kandidaten kan oppdatere kunnskapen sin innen fagfeltet, både ved å hente inn informasjon og gjennom kontakt med fagmiljø og praksis.

 

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultat fra forskings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innen elektrofaget og grunngi sine valg.
 • Kandidaten har ingeniørfaglig digital kompetanse, kan arbeide i relevante laboratorium og behersker målemetoder, feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrument og programvare, som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.
 • Kandidaten kan identifisera, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekt, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperiment både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, vurdere og utnytte teknisk kunnskap på en kritisk måte innen fagfeltet sitt, og presentere dette både muntlig og skriftlig for å kaste lys over en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til nytenking, innovasjon og entreprenørskap ved å delta i utvikling, kvalitetssikring og realisering av berekraftige og samfunnsnyttige produkt, system og/eller løsninger.

 

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkt og løsninger innen eget fagfelt og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan formidle elektrofaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre elektroteknologiens rolle og konsekvenser.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøving, òg i team og i en tverrfaglig samanheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innen fagfeltet og dela kunnskapene og erfaringene sine med andre.

 

Innhald

Studieprogrammet er skreddersydd for kandidater med gjennomført 2-årig teknisk fagskole innen retningen Automatisering. Det er lagt opp som et 2-årig løp mot Bachelor i ingeniørfag, elektro, der en gir inntil 60 sp innpass for fag gjennomført ved den tekniske fagskolen.

 

Studiet er tilpasset morgendagens behov og utfordringer og blir gjennomført i tett samarbeid med lokal industri. Med basis i elektro, blir spesialiseringen rettet mot industriell automatisering gjennom emner som elektroteknikk, signal og system, og programmering og 3D-modellering.

 

Målgruppe:

Kandidatar med gjennomført 2-årig teknisk fagskole innen retningen automatisering. 

Arbeidsformer

Forelesninger, regneverksted, dataøvinger, laboratoriearbeid, prosjektarbeid, demonstrasjoner, bedriftsbesøk, "Case"-baserte oppgaver, teamarbeid. 

 

Praksis:

Ikke relevant 

 

FoU-basering:

Som en del av fagmiljøet i Avdeling for tekniske, økonmiske og maritime fag, vil dette studieprogrammet også kunne involveres i de FoU aktivitetene som allerede eksisterer i avdelingen.

Praktisk informasjon om studiet:

Studiet er spesielt tilrettelagt for folk som er i arbeid og som ønsker å fortsette i redusert stilling mens de studerer. Det er derfor lagt opp som et samlingsbasert studium, der det er undervisning hver tredje uke. Det er likevel et fulltidsstudium, der en gjennomfører 30 sp hvert semester. I de to ukene mellom hver undervisningsuke er det lagt opp til en del nettbasert undervisning og selvstudium. Selv om opplegget er tilpasset folk i arbeid, er studiet òg ment for folk som ikke er i arbeid.

 

Studiet blir utviklet og gjennomført i tett samarbeid med industrien i Sunnhordland. 

Vurderingsformer

 Ved utdanningen er det lagt opp til varierte vurderingsformer i de ulike emnene. Vurderingsordningen i et emne kan f.eks. være i form av skriftlig skoleeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen/presentasjon, prosjekt eller hjemmeeksamen. Et emne kan ògså ha en vurderingsordning der flere vurderingsformer blir kombinert, f.eks. skriftlig eksamen og mappevurdering. I mange av emnene er det obligatoriske arbeidskrav (studiekrav), som er arbeid som ikke teller på karakteren, men som må være godkjent for at studenten skal kunne ta eksamen i emnet.

 

Informasjon om vurderingsordningen står i emnebeskrivelsen til hvert enkelt emne og blir gjennomgått av emneansvarlig ved semesterstart. Se ellers forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet for nærmere detaljer. 

Internasjonalisering

Fordi studieprogrammet er skreddersydd med innpass av 60 sp. fra fagskolen, vil det dessverre ikke være mulig for studentene å velge ett eller flere semester med utveksling. Studiene vil likevel ha fokus på internasjonal kompetanse i form av engelskspråklig litteratur, internasjonale og flerkulturelle perspektiv og eventuelt utenlandske gjesteforskere/gjesteforelesere.