Hopp til innhald

Studieplan - Matematikk 1, 5-10. trinn

Hausten 2023

Matematikk 1 5.-10. steg er eit 30 studiepoengs kurs for lærarar knytt til undervisning og læring i matematikk retta mot 5.-10. steg i grunnskulen.

Innhald

Varierte undervisningsformer, språk og kommunikasjon i matematikkfaget, bruk av læremiddel og verktøy, læringsteoriar knytt opp mot matematikkfaget og vidareutvikle studenten sin  profesjonsfaglege digitale kompetanse. Fagdidaktiske refleksjonar knyttast til dei matematiske tema tal og talforståing, prealgebra, algebra, funksjonslære, geometri, måling, statistikk og sannsynsrekning, og studenten vil få moglegskap til å oppdatere og vidareutvikle eigne matematikkunnskapar gjennom å arbeide utforskande med matematikk.   

Arbeidsformer

Studiet er samlingsbasert med 3 samlingar på 2 dagar i kvart semester. Arbeidsformene vil veksle mellom forelesingar, studentaktive arbeidsformer, seminar, rettleiing, nettdiskusjonar, munnlege framlegg og skriftleg arbeid.

Vurderingsformer

  • Emne 1: Munnleg eksamen
  • Emne 2: Munnleg eksamen

Internasjonalisering

Nei