Kroppsøving

Kroppsøving 1 | 1.-7. trinn

Etter- og vidareutdanning

Med Kroppsøving 1 får du kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere varierte rørsleaktivitetar i ulike miljø. Vidareutdanninga rettar seg mot lærarar som underviser på 1.-7. trinn.

Kva lærer du?

Kroppsøving består av to 15-studiepoengsemne. Det blir lagt særleg vekt på kroppsøving som eit allmenndannande fag og korleis faget bidreg for elevanes allsidige kroppslege utvikling, oppleving og læring.

I studiet dekkast aktuelle tema som:

 • skolefaget kroppsøving som lærings- og danningsfag  
 • planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i kroppsøving på en bærekraftig måte 
 • didaktikk, kunnskap om undervisningspraksiser og refleksjoner om hvordan lærere og elever sammen skaper undervisning  
 • læreplanen i kroppsøving, politikkutforming, praksis og forskning  
 • lærerprofesjonen og profesjonsutvikling 
 • læringsarbeid inne og ute, på varierte arenaer og til ulike årstider i et profesjonsfellesskap som fremmer bevegelsesglede, danning og læring for elevene 
 • ny forsking relatert til kroppsøving, både nasjonal og internasjonal, og hvordan delta i fagdebattene 
 • systematisk arbeid med faglege problemstillingar, refleksjonar og kunnskapsdeling samt vitskaplege arbeidsformer 

 Eksamen

For å kunne framstille seg til eksamen må studentane delta på tre samlingar (80 prosent oppmøte-krav), digital oppfølging på nett (via Canvas) og ha bestått to andre arbeidskrav som blir spesifisert ved oppstart.

I kroppsøving 1 skal deltakarane levere inn eit bestemt tal obligatoriske arbeidskrav kvart semester. Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjent før eksamen.

 • Eksamen, emne 1: 3 dagar skriftleg heimeeksamen
 • Eksamen, emne 2: Prosjekt

Timeplan

Haust 2022

 • 8.- 9. september
 • 20.- 21. oktober
 • 24.- 25. november
Videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet gir deg som lærer i grunnskolen og videregående skole, mulighet til å ta en videreutdanning som er tilpasset din arbeidshverdag. Her er oversikt over alle studietilbudene.