Kompetanse for kvalitet: Naturfag 1, 1.-7. trinn

Naturfag 1 1.-7. trinn

Etter- og vidareutdanning

Kunnskap om naturfag er viktig for å forstå omgjevnadene våre, og for å legge til rette for ei berekraftig utvikling. Denne vidareutdanninga passer for lærarar som vil undervise i naturfag i grunnskulen.

Kven passar utdanninga for?

Dette studiet er for deg som er lærer og som vil undervisa i naturfag i grunnskulen. Du må være tilsett i ei lærarstilling.

Kva lærer du?

Naturfag 1 er fastankra i nasjonale retningslinjer for grunnskulelærarutdanninga for 1-7. årstrinn og læreplan for grunnskulen (Kunnskapsløftet 2020).

Vidareutdanningskurset Naturfag 1 vil vektlegge ei konkret og praktisk tilnærming til grunnskulen si naturfagundervisning. Gjennom utprøving av ulike arbeidsmåtar og diskusjon, blir deltakarane inviterte til å utvikle sin eigen, og skulen sin praksis.

Naturfag 1 behandlar fagstoff frå alle kjerneelement i læreplan for grunnskulen sitt 1.-7. årstrinn. Kurset legg vekt på medvite og målretta oppøving av dei grunnleggande ferdigheitene, slik dei er skildra i rammeverket. Kompetansemål som inngår i kjerneelementa Naturvitskaplege praksisar og tenkemåtar og Teknologi, blir behandla i tilknyting til dei andre kjerneelementa.

Samlingsform og vurderingsform

Studiet er delt i to emne. Emne 1 undervisast om hausten og emne 2 undervisast om våren. Kvart emne består av 3 samlingar og gir 15 studiepoeng. Undervisninga på samlingane skjer i tidsrommet kl. 09.00-16.00. Emne 1 avsluttast med ein skriftleg eksamen i desember, emne 2 avsluttast med ein munnleg eksamen i juni.

Undervisninga på samlingane vil veksle mellom forelesning, feltarbeid, laboratoriearbeid og diskusjonar. Kursdeltakarane må vere førebudde på sjølvstudium av pensumlitteratur mellom samlingane.

Kompetanse for kvalitet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».