Naturfag 1 1.-7. trinn

Etter- og vidareutdanning

Kunnskap om naturfag er viktig for å forstå omgjevnadene våre, og for å legge til rette for ei berekraftig utvikling. Denne vidareutdanninga passer for lærarar som vil undervise i naturfag i grunnskulen.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være tilsett i ei lærarstilling.

  Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvike dersom du berre manglar faget du søker på, for å få fullført lærarutdanninga di.

  Om du søker dispensasjon frå opptakskravet, må det foreligge stadfesting frå tidlegare studiestad om at studiet du søker opptak til kan inngå i og føre til avslutta lærarutdanning.

  Meir om søknadsprosessen

  .

  Kvifor studere Naturfag?

  Ved å fordjupe deg i naturfag, får du mogelegheit til å utvida eigen kunnskap, men også å veksa som pedagog. Det å kunne formidle eit fag som av barneskuleelevar kan opplevast komplekst, på ein engasjerande måte, vil vere veldig verdifullt som lærar. 

  Kva lærer du?

  Naturfag 1 er fastankra i nasjonale retningslinjer for grunnskulelærarutdanninga for 1-7. årstrinn og læreplan for grunnskulen (Kunnskapsløftet 2020).

  Vidareutdanningskurset Naturfag 1 vil vektlegge ei konkret og praktisk tilnærming til grunnskulen si naturfagundervisning. Gjennom utprøving av ulike arbeidsmåtar og diskusjon, blir deltakarane inviterte til å utvikle sin eigen, og skulen sin praksis.

  Naturfag 1 behandlar fagstoff frå alle kjerneelement i læreplan for grunnskulen sitt 1.-7. årstrinn. Kurset legg vekt på medvite og målretta oppøving av dei grunnleggande ferdigheitene, slik dei er skildra i rammeverket. Kompetansemål som inngår i kjerneelementa Naturvitskaplege praksisar og tenkemåtar og Teknologi, blir behandla i tilknyting til dei andre kjerneelementa.

  Målgruppe

  Dette studiet er for deg som er lærer og som vil undervisa i naturfag i grunnskulen. Du må være tilsett i ei lærarstilling.

  Praktisk informasjon

  Undervisnings- og læringsformar

  Studiet er delt i to emne. Emne 1 undervisast om hausten og emne 2 undervisast om våren. Kvart emne består av 3 samlingar og gir 15 studiepoeng. Undervisninga på samlingane skjer i tidsrommet kl. 09.00-16.00. 

  Undervisninga på samlingane vil veksle mellom forelesning, feltarbeid, laboratoriearbeid og diskusjonar. Kursdeltakarane må vere førebudde på sjølvstudium av pensumlitteratur mellom samlingane.

   

  Samlingsdatoar og digitale møter

  Haust 2024
  Beregnet tid for undervisning på fysiske samlinger er 08:15 til 16:00

  • Uke 35 28., 29. og 30. august
  • Uke 37 13. september digital samling kl. 09:15-11:00
  • Uke 39 26.- 27. september.
  • Uke 42. 18. oktober digital samling kl. 09:15-11:00
  • Uke 43 24.- 25. oktober.

  Vår 2025
  Beregnet tid for undervisning på fysiske samlinger er 08:15 til 16:00

  • Uke 3 16.-17. januar
  • Uke 6 7. februar digital samling kl. 09:15-11:00
  • Uke 8 19., 20. og 21. februar.
  • Uke 11 14. mars digital samling kl. 09:15-11:00
  • Uke 13 27. - 28. mars

   

   

  Vurderingsform

  • Emne 1: Heimeeksamen, 4 dagar
  • Emne 2: Munnleg eksamen

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart. 

  Vidareutdanninga er eit tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Vikar- eller stipendordning kan du søke gjennom Udir.

  Andre interessante studietilbod

  To elevar i klasserommet

  Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs