Hopp til innhald

Studieplan - Master i profesjonsfagleg digital kompetanse

Hausten 2021

Masterutdanning Lærerspesialist PfDK er en "forlenget" del av Utdanningsdirektoratets strategi Lærerspesialist. Å undervise i en digitalisert skole krever en ny og annen kompetanse både for lærere og andre som jobber i og med opplæringen. En lærerspesialist innen PfDK skal bidra til faglig utvikling hos lærere, og sikre høy kvalitet på integrering og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen.

Fullført studium kvalifiserer for opptak til ph.d. program i Pedagogiske ressurser og læreprosesser (PEDRES) ved USN, og ph.d.-studiet “Studier av danning og didaktiske praksiser” ved HVL. Studiet kan også kvalifisere for opptak til ph.d-program ved andre universitet og høgskoler.

Opptakskrav

Fullført lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

 • avansert kunnskap innenfor sentrale IKT-didaktiske prinsipper og i utvalgte faglige tema
 • avansert kunnskap om ulike læringsteorier som er relevante for integrering av digitale læringsressurser og læremidler i fag for 1.-10. trinn
 • inngående kunnskap om pedagogikk og nyere forskning med spesiell relevans for integrering av digitale læringsressurser fra 1.-10. trinn
 • avansert kunnskap om veiledningsformer og utviklingsarbeid, og om hvordan disse kan bidra til endring og utviking av undervisningspraksis med digitale læringsressurser i skolen
 • inngående kunnskap om nye digitale teknologier og læringsressurser, og om anvendelser innenfor undervisning på 1.-10. trinn.
 • Inngående kunnskap om sentrale vitenskapelige metoder i IKT-didaktisk forskning

 

Ferdigheter

 

Kandidaten kan

 • anvende didaktisk og pedagogisk kunnskap til å analysere faglige problemstillinger med integrering av digitale læringsressurser innenfor 1.-10. trinn
 • med basis i teori; designe, implementere og analysere undervisningssekvenser med implementering av digitale læringsressurser i gitte faglig valgte tema innenfor 1.-10. trinn
 • bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid, og på en selvstendig måte samarbeide med, lede og veilede kolleger i prosjekter med sikte på å utvikle didaktikk og profesjonsfaglig digital kompetanse innenfor 1.-10. trinn.
 • anvende og analysere mulighetene i nye digitale læringsressurser for hensiktsmessig og innovativ bruk i undervisning.
 •  

Generell kompetanse

 

Kandidaten kan

 • tilegne seg ny kunnskap på områder innenfor bruk av både nye digitale læringsressurser og læremidler for å kunne anvende i undervisning og fag
 • designe og gjennomføre empiriske undersøkelser knyttet til undervisning og implementering av digitale læringsressurser innenfor 1.- 10. trinn
 • bidra til forskningsbasert utvikling og innovativ bruk av digitale læringsressurser i samarbeid med kolleger.
 • formidle resultater fra empiriske undersøkelser knyttet til skolens didaktiske anvendelse av digitale læringsressurser innenfor 1. -10. trinn.
  • kommunisere om didaktiske problemstillinger med forskere, lærere og allmennheten

Innhald

Kandidaten skal utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse for integrering av digitale læringsressurser og læremidler i undervisning, samt kompetanse i veiledning av kolleger knyttet til PfDK. Faginnholdet er hovedsakelig hentet fra nasjonal og internasjonal forskning, og erfaringsbasert kunnskap gjennom aksjonsforskning og -læring.

Viktige tema: bruk av digitale læringsressurser, dialogbasert undervisning, aksjonsforskning, læring og veiledning, vitenskapsteori, akademisk skriving, koding og algoritmisk tankegang for utvikling av læringsressurser, og undervisningsplanlegging i digitale læringsmiljø.

Masterstudiet er delt i seks emner pluss avsluttende masteroppgave på 30 stp.

1. Profesjonsfaglig digital kompetanse og vitenskapelig arbeid (15 stp)

2. Didaktikk og digitale læringsressurser, aksjonslæring og forskning (15 stp)

3. Veiledningspedagogikk for læreres læring og PfDK (15 stp)

4. Skapende arbeid med IKT (15 stp)

5. Vitenskapsteori og forskningsmetode (15 stp)

6. Vitskapeleg arbeid og forskingsdesign (15 stp)

7. Masteroppgave (30 sp)

Praksis

Ingen

Arbeidsformer

Studietilbudet skal være nett- og samlingsbasert. Samlingene vil normalt gjennomføres på Campus Drammen USN og Campus Stord HVL.

Vurderingsformer

I hvert enkelt emne og gjennom studiet som helhet vil studentene møte varierte vurderingsformer. I alle emnene gis det tilbakemeldinger på skriftlige arbeider, og gjennom omfattende skriveerfaring skal studentene lære å formulere, analysere og drøfte faglige problemstillinger.

Vurderingsformene er avhengig av det enkelte emnets forventete læringsutbytte, lærestoff og arbeidsformer.

Det vil benyttes mappevurdering (individuelt og/eller i grupper). Arbeidskrav vil bli spesifisert ved oppstart av de ulike emnene. Dette vil bli deltakelse på obligatoriske samlinger, i tillegg til mindre arbeid som må godkjennes for å kunne fremstille seg til endelig vurdering.

Ved vurdering av eksamen skal det normalt benyttes karakterer etter en gradert skala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Eksamener kan også ha vurderingsuttrykket bestått/ ikke bestått. Arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Internasjonalisering

Internasjonalisering kan defineres som en «utveksling av ideer, kunnskap, varer og tjenester mellom nasjoner over etablerte landegrenser og har følgelig enkeltlandet som ståsted og perspektiv. Innenfor utdanning vil internasjonalisering være prosessen med å integrere en internasjonal, interkulturell og global dimensjon i mål, organisasjon og handling» (Stortingsmelding 14, 2008-2009). Internasjonalisering er ikke mål i seg selv, men et virkemiddel som skal kunne bidra til høyere kvalitet på utdanningene.

Internasjonalisering betyr mellom annet at en del emner ved USN og HVL kan bli undervist på engelsk og tilrettelagt slik at internasjonale utvekslingsstudenter kan studere 1-2 semestre ved universitet og høgskole, og for å gi våre egne studenter en internasjonal dimensjon i løpet av studietiden. Det vil også kunne forekomme at gjesteforelesere som underviser på engelsk fra USN og HVLs internasjonale partnerinstitusjoner. For en master i PfDK er dette helt avhengig av om kandidatene i stor grad er lærere fra praksisfeltet eller GLU-studenter som tar sin videreutdanning innenfor master i PfDK, og det må derfor også vurderes ut fra studentmassen.