FD22 Universell utforming av IKT i undervisning | Høst 24

Fagdidaktiske moduler | valgfri modul

Zoom

Hopp til

  Dette er en valgfri modul som inngår i «HSPED802 Fagdidaktisk fordjuping i høgskulepedagogikk».

  Modulbeskrivelse

  Korleis nyttar me universell utforming av IKT til å legge til rette for inkluderande undervisning, uavhengig av funksjonsevne? Modulen vil gje ei innføring i korleis informasjon, digitale læremiddel, undervisning og læringsaktivitetar kan utformast for å inkludere alle studentar.

  Deltakarane vil få erfaring i å universelt utforme eiga undervisning, innsikt i kva barrierar som kan oppstå i ei mangfaldig studentgruppe, og bruke kunnskap kring universell utforming for å legge til rette for eit inkluderande læringsmiljø.

  Nøkkelbegrep

  Universell utforming, funksjonsnedsettingar, IKT, digitale læremiddel, inkluderande utdanning, tilgjengelegheit

  • Modulansvarlig: Anne Kristin Rønsen
  • Opptakskrav: Ingen
  • Organisering av modulen: Tre halvdagssamlingar og tilhøyrande mellomarbeid
  • Læringsplattform: Canvas
  • Målgruppe: Tilsette med undervisningsrelaterte oppgåver

  Læringsutbytte

  Kunnskap

  Kandidaten:

  • har kunnskap om universell utforming av IKT, sentralt lovverk og digitale verktøy for å sikre tilgjengelegheit
  • kjenner til barrierar som kan oppstå i ei mangfaldig studentgruppe

  Ferdigheitar

  Kandidaten:

  • kan bruke kunnskap om universell utforming av IKT for å legge til rette for eit inkluderande læringsmiljø, uavhengig av funksjonsevne
  • kan reflektere over behov for endring av eiga undervisning

  Generell kompetanse

  Kandidaten:

  • kan planlegge og gjennomføre undervisnings-, og læringsaktivitet i tråd med universell utforming av IKT

  Læringsaktiviteter

  Modulen består av tre digitale samlingar og tilhøyrande mellomarbeid.

  Arbeidsformer som vert nytta er diskusjon, gruppearbeid, førelesing, sjølvstudium, munnleg presentasjon, praktiske øvingar og digitale læringsressursar.

  Arbeidskrav

  Følgande arbeidskrav er knytta til modulen:

  1. Delta i innleiande gruppediskusjonar.
  2. Levere ei oppgåve om korleis ein kan sikre tilgjengelegheit i ulike situasjonar for ei mangfaldig studentgruppe.
  3. Lage ein presentasjon med refleksjonar kring korleis ein kan gjere eigen undervisning meir inkluderande. Skal presenterast for dei andre kursdeltakarane på siste samling.

  Vurdering

  • Gjennomføring av arbeidskrav
  • Gje attendemelding på kvarandre sitt arbeid
  • Deltaking på samlingar

  Gjennomføring av modulen:

  Første digitale samling (3 timar): Dato kjem

  • Veien mot en inkluderende høgskole - universell utforming og individuell tilrettelegging v/Thomas Owren, høgskolelektor på Institutt for velferd og deltaking ved HVL

  Mellomarbeid: Refleksjon over eiga undervisning – kort skriftleg oppgåve

  Andre digitale samling (3 timar): Dato kjem

  • Inkluderende undervisning - et kræsjkurs med konkrete eksempler v/ Rannveig Beito Svendby, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet

  Mellomarbeid: Produsere ein universelt utforma presentasjon kring korleis ein kan gjere eiga undervisning meir inkluderande

  Tredje digitale samling (2 timar):Dato kjem

  • Deltakarane presenterer
  • Erfaringsdeling og vegen vidare

  Litteratur

  Svendby, R. B. (2023). Inkluderende undervisning i høyere utdanning – Oppstartsguide med inkluderende strategier for undervisere. Cappelen Damm Akademisk.

  Bong, W. K. Og Chen, W. (2021). Increasing faculty´s competence in digital accessibility for inclusive education: a systemic literature review. International journal of inclusive education, DOI: 10.1080/13603116.2021.1937344. https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1937344.

  Langørgen, E. og Magnus, E. (2018). ‘We are just ordinary people working hard to reach our goals!’ Disabled students’ participation in Norwegian higher education. Disability & Society, Volume 33, s. 598-617 https://doi.org/10.1080/09687599.2018.1436041