Datavitskap

Forskargruppa arbeider med ulike datavitskapsteoretiske aspekt og bruk av datavitskap innan ulike domene som energi, biologi og fysikk.

Vår gruppe har fokus på datavitskap, inkludert kunstig intelligens (KI) og maskinlæring (ML).  Vi studerer korleis berekningsmodellar for resonnement, læring og persepsjon kan nyttast innan ulike område som helsevesen, energi og miljø.

KI og ML utforskar ulike måtar maskiner kan lære og tolke data, ved at maskinene kan nytte sine tidlegare erfaringar (eller andre sine erfaringar) til å finne nyttige mønster og likskapar.

Vår forskargruppe undersøker korleis ulike typar maskinlærings- og dataanalyseteknikkar kan nyttast på ulike former for data, til dømes strukturerte data eller data representert ved symbolske, logiske og relasjonelle representasjonar. Gruppa er også interessert i bruk av KI og ML innan ingeniørsystem, i kunnskapsfunnet og innan medisinsk vitskap.

Forskargruppeleiar: 

bilde av Reza Arghandeh

Reza Arghandeh

Professor