Skal synliggjøre HVL sin maritime satsing

Liv Reidun Grimstvedt er utnevnt til senterleder for høgskolens maritime kompetansesenter MarCATCH. Hun tiltrer i stillingen 1. oktober.

HVL sitt maritime kompetansesenter Maritime Competence and Test Cluster Haugesund (MarCATCH) har et tett samarbeid med maritim næring og maritime myndigheter og i tillegg en støttefunksjon for industrisamarbeid gjennom klynger og nettverk. Når Liv Reidun Grimstvedt overtar ledelsen 1. oktober ønsker hun å knytte sammen høgskolens maritime fagmiljøer på tvers av fakultet til en sammensetning som gir unike konkurransefortrinn.

Kunnskap er en viktig brikke i det grønne skiftet

– Senteret er relativt nytt og under oppbygging. Jeg tar over stafettpinnen etter professor Margareta Lützhöft og ser fram til å jobbe tett sammen med Margareta og kollegaene hennes for å videreutvikle det gode arbeidet som allerede er satt i gang, sier Grimstvedt.

Det skjer mye i skipsfarten for tiden. Det settes nye klimakrav både nasjonalt og som del av et større globalt samarbeid. I tillegg åpner den økende digitaliseringen av sektoren opp for nye muligheter. Satsingen på sikkerhet knyttet til det grønne skiftet er også aktualisert – blant annet gjennom den maritime meldingen «Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring» som regjeringen la fram høsten 2020 og oppfølgingen som kommer i regjeringens Maritim21-strategi.

– Kunnskap er en viktig brikke i det grønne skiftet. Vårt store fortrinn er at vi kan knytte sammen de ulike maritime fagmiljøene våre på tvers av fakultet til en sammensetning som gjør oss unike. Denne sammenkoblingen av miljøer er noe av det jeg vil starte med og knytte det opp til bærekraftsmålene, påpeker Grimstvedt.

Skal bidra til å bygge kompetansearbeidsplasser Vestlandet etterspør

– Det er ingen som er direkte ansatt i senteret, men flere er koblet til med forskningsaktiviteten sin. Jeg arbeider allerede nå med å se hvordan andre har organisert tilsvarende sentre, slik at vi kan lære både internt og fra andre institusjoner, sier Grimstvedt.

– I tillegg har vi sendt flere søknader på midler som vil være aktuelle å legge inn i senteret og som er basert på tverrfaglig samarbeid. Noe er knyttet til infrastruktur og simulering og noe til å bygge kompetanse og ny kunnskap rundt grønn skipsfart med særlig fokus på havvind og hydrogen. Dette er områder som er viktige for industrien innenfor HVL sitt regionale område. På den måten bidrar vi til å bygge kompetansearbeidsplasser lokalt og til regional utvikling av Vestlandet, forteller Grimstvedt.

Viktig å få posisjonert HVL sin maritime satsing

Senteret er også partner i arbeidet med det nye nasjonale testområdet for autonome fartøy. Testområdet er lagt til Karmsundet og Sletta og involverer både Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Haugesund kommune, Karmsund Havn og lokal industri. NCE Maritime CleanTech er prosjektleder. – Jeg gleder meg veldig til å følge dette videre. Her tror jeg vi har et stort potensial til å være i front, sier Grimstvedt.

Pandemien som har herjet har ellers satt en effektiv stopper for den utadrettede aktiviteten som senteret la opp til tidligere med fagdager, seminar, workshops og kurs i samarbeid med næringen i regionen. Grimstvedt trekker fram at dette er noe hun ønsker å ta opp igjen nå i arbeidet med å synliggjøre og posisjonere HVL sin maritime satsing.

Lang fartstid i høgskolen

Liv Reidun Grimstvedt kjenner både høgskolen og regionen godt. – Jeg startet som studiesjef i tidligere Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) i 2004. Det var en bratt læringskurve, men tålmodige og gode kollegaer ga meg en god forståelse av helheten i en høgskole. Dette har vært nyttig kunnskap i de andre stillingene jeg har hatt – dekan, rektor og nå sist prorektor for samhandling.

– 17 år i ledelsen har gitt meg utrolig mange store øyeblikk, gode opplevelser og mye læring. Den viktigste enkelthendelsen var da vi ble enige om fusjonsplattformen og gleden over at vi ved kongelig resolusjon ble en stor høyskole med et felles mål om å bli et universitet med den profesjons- og arbeidslivsrettete profilen som Vestlandet trenger, understreker Grimstvedt.

Hun forteller også at det oppleves som et stort privilegium å få muligheten til å bruke den erfaringen, kunnskapen og nettverket som hun har fra arbeidet sitt i HSH og i HVL videre i utviklingen av det maritime senteret MarCATCH – i tett samspill med andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet utenfor akademia.

Maritim21-strategien vil åpne opp for flere utviklingsmuligheter

I vår ble Grimstvedt oppnevnt av næringsministeren til være med i strategigruppen for Maritim21. Gruppen skal utarbeide forslag til en ny helhetlig strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring.

– Teknologi og forskningsmuligheter knyttet til grønn skipsfart og digitalisering er viktige områder vi skal se på. I tillegg skal vi kartlegge kunnskapsbehovet for maritim næring langs hele verdikjeden fra forskning til kommersialisering. Dette er spennende og også veldig aktuelt for vår forskning og våre utdanninger her på HVL, sier Grimstvedt.

Hun forteller at innspillene kommer fra et bredt spekter av aktører i prosessen. Disse viser viktigheten av kombinasjonen mellom profesjonsutdanninger som nautikk og erfaringene de tar med seg inn i landorganisasjonene. – Dette samspillet er avgjørende for innovasjonsevnen. Det er derfor viktig at forskning som er kritisk for å utvikle profesjonsutdanningene også får en tydelig plass i Maritim21-strategien. Denne strategien vil kunne åpne opp for flere utviklingsmuligheter hos oss», sier Grimstvedt.

Brenner for maritim sektor

På spørsmålet hva hun ser mest fram til i sin nye stilling har hun et klart svar. – Jeg ser fram til å videreutvikle MarCATCH sammen med en utrolig inspirerende gjeng. I tillegg gleder jeg meg til å kunne konsentrere oppmerksomheten min og ha litt mer sammenhengende tid til å kunne gå i dybden på et så viktig område som maritim sektor, avslutter Grimstvedt.